LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ธรรมะยอดนิยม

รายการธรรมะ ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ดาวน์โหลดซีดี mp3 หรือฟังธรรมะออนไลน์
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1
ฟังรายการ

1
มัชฌิมากิเลส มัชฌิมาธรรม
27:13
27:13
2
อริยสัจภายในจิต
26:11
26:11
3
เรียนกรรมฐานเพื่ออะไร
27:07
27:07
4
รสแห่งธรรมชนะซึ่งรสทั้งปวง
26:40
26:40
5
งานของจิต
29:43
29:43
6
พุทธบริษัทพึงรู้และปฏิบัติอย่างไร
22:49
22:49
7
อะไรคือจิตพระอรหันต์
33:04
33:04
8
สงครามจิต สงครามขันธ์
25:39
25:39
9
กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์
25:14
25:14
10
หัดตาย
30:32
30:32
11
โลกในเรือนจำกับโลกนอก
30:13
30:13
12
นักรบ นักหลบ
29:48
29:48
13
กำจัดกิเลสพ้นทุกข์
29:56
29:56
14
ฟังธรรมะป่า
30:13
30:13
15
ใจปลอมวิธีปฏิบัติเบื้องต้น
34:05
34:05
16
กิเลสกดถ่วงจิต
31:59
31:59
17
กิเลสฝังในจิต
30:47
30:47
18
จิตวุ่นวาย
25:53
25:53
19
หัดตายวิธีปฏิบัติเบื้องต้น
30:05
30:05
20
ความอัศจรรย์แห่งธรรม
30:59
30:59
21
ศาสนาเท่านั้นชำระใจสกปรก
30:04
30:04
22
อุบายวิธีดับกิเลสและเรื่องกรรม
28:18
28:18
23
วัฏจักร
28:40
28:40
24
โลกที่มีสุคโต
31:55
31:55
25
ใจเจ้าปัญหา
30:02
30:02
26
ของปลอม ของจริง
3:39
3:39
27
โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์
25:43
25:43
28
สรณะ
26:03
26:03
29
อิสระเสรี
25:43
25:43
30
อำนาจกิเลส อำนาจศาสนธรรม
29:24
29:24
31
อาโลโก อุทปาทิ
31:22
31:22
32
อุบายชำระจิตให้เป็นธรรม
37:38
37:38
33
จะฝึกจิตต้องฝืน
33:34
33:34
34
ทั่วไปเกี่ยวกับจิตภาวนา
31:06
31:06
35
ส.ค.ส.
26:18
26:18
36
อุบายวิธีถอดถอนอุปาทานขันธ์
35:09
35:09
37
หินลับสติปัญญา
34:06
34:06
38
สาระคุณของศาสนธรรม
33:48
33:48
39
พระนิพพานกังวานอยู่ในจิต
26:57
26:57
40
ปราบ-ขู่
28:16
28:16
41
ศาสนาทำให้คนวิเศษกว่าสัตว์
31:05
31:05
42
อุบายฝึกจิตทางลัด
29:09
29:09
43
การปฎิบัติของพระอาจารย์
40:02
40:02
44
พิจารณาทุกขเวทนา
36:18
36:18
45
ไม่มีอะไรตาย
30:40
30:40
46
พุทธะ ธรรมะ สังฆะเป็นโอสถ
32:13
32:13
47
ศาสนาเจริญหรือเสื่อมอยู่ที่ใจ
31:13
31:13
48
ศาสนาทำให้คนต่างจากสัตว์
30:45
30:45
49
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
29:23
29:23
50
จงสร้างธรรมให้จิตให้พอก่อนตาย
29:19
29:19

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00