LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

พระธรรมเทศนาทั้งหมด โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ดาวน์โหลดซีดี mp3 หรือฟังธรรมะออนไลน์
เสียงเทศนา 386 รายการ
ฟังธรรมะ

หัวข้อ รายการ
1
มัชฌิมากิเลส มัชฌิมาธรรม
27:13
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 27:13
2
อริยสัจภายในจิต
26:11
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 26:11
3
เรียนกรรมฐานเพื่ออะไร
27:07
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 27:07
4
รสแห่งธรรมชนะซึ่งรสทั้งปวง
26:40
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 26:40
5
งานของจิต
29:43
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 29:43
6
พุทธบริษัทพึงรู้และปฏิบัติอย่างไร
22:49
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 22:49
7
อะไรคือจิตพระอรหันต์
33:04
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 33:04
8
สงครามจิต สงครามขันธ์
25:39
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 25:39
9
กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์
25:14
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 25:14
10
หัดตาย
30:32
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 30:32
11
โลกในเรือนจำกับโลกนอก
30:13
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 30:13
12
นักรบ นักหลบ
29:48
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 29:48
13
กำจัดกิเลสพ้นทุกข์
29:56
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 29:56
14
ฟังธรรมะป่า
30:13
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 30:13
15
ใจปลอมวิธีปฏิบัติเบื้องต้น
34:05
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 34:05
16
กิเลสกดถ่วงจิต
31:59
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 31:59
17
กิเลสฝังในจิต
30:47
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 30:47
18
จิตวุ่นวาย
25:53
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 25:53
19
หัดตายวิธีปฏิบัติเบื้องต้น
30:05
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 30:05
20
ความอัศจรรย์แห่งธรรม
30:59
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 30:59
21
ศาสนาเท่านั้นชำระใจสกปรก
30:04
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 30:04
22
อุบายวิธีดับกิเลสและเรื่องกรรม
28:18
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 28:18
23
วัฏจักร
28:40
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 28:40
24
โลกที่มีสุคโต
31:55
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 31:55
25
ใจเจ้าปัญหา
30:02
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 30:02
26
ของปลอม ของจริง
3:39
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 3:39
27
โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์
25:43
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 25:43
28
สรณะ
26:03
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 26:03
29
อิสระเสรี
25:43
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 25:43
30
อำนาจกิเลส อำนาจศาสนธรรม
29:24
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 29:24
31
อาโลโก อุทปาทิ
31:22
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 31:22
32
อุบายชำระจิตให้เป็นธรรม
37:38
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 37:38
33
จะฝึกจิตต้องฝืน
33:34
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 33:34
34
ทั่วไปเกี่ยวกับจิตภาวนา
31:06
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 31:06
35
ส.ค.ส.
26:18
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 26:18
36
อุบายวิธีถอดถอนอุปาทานขันธ์
35:09
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 35:09
37
หินลับสติปัญญา
34:06
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 34:06
38
สาระคุณของศาสนธรรม
33:48
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 33:48
39
พระนิพพานกังวานอยู่ในจิต
26:57
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 26:57
40
ปราบ-ขู่
28:16
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 28:16
41
ศาสนาทำให้คนวิเศษกว่าสัตว์
31:05
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 31:05
42
อุบายฝึกจิตทางลัด
29:09
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 29:09
43
การปฎิบัติของพระอาจารย์
40:02
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 40:02
44
พิจารณาทุกขเวทนา
36:18
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 36:18
45
ไม่มีอะไรตาย
30:40
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 30:40
46
พุทธะ ธรรมะ สังฆะเป็นโอสถ
32:13
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 32:13
47
ศาสนาเจริญหรือเสื่อมอยู่ที่ใจ
31:13
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 31:13
48
ศาสนาทำให้คนต่างจากสัตว์
30:45
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 30:45
49
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
29:23
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 29:23
50
จงสร้างธรรมให้จิตให้พอก่อนตาย
29:19
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 1 29:19
51
สู้แค่ตาย
30:31
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 30:31
52
เล่ห์เหลี่ยมของกิเลส
29:58
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 29:58
53
สู่สมรภูมิ
31:07
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 31:07
54
ขันธ์ห้า
32:04
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 32:04
55
ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์
32:28
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 32:28
56
ทรัพย์ทางกายทางใจสมบัติอันพึงใจ
33:17
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 33:17
57
นิพพานะ สัจฉิ กิริยา จะ
34:55
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 34:55
58
สูญกัป ภัทรกัป
28:57
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 28:57
59
จงพยายามเปลียนเสื้อให้ทันสมัยก่อนตาย
30:54
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 30:54
60
ถึงเมืองอิ่มพอ
34:05
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 34:05
61
จิตว่างเพราะวางกาย
41:25
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 41:25
62
ศาสนาอยู่ที่ไหน
34:08
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 34:08
63
จิตผ่องใสคืออวิชชา
32:07
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 32:07
64
ยอดธรรม
33:29
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 33:29
65
สร้างอัตตาหิก่อนตาย
35:41
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 35:41
66
อะไรตายกันแน่
27:59
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 27:59
67
ทุกขเวทนา
32:41
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 32:41
68
จงสร้างใจให้ช่วยตัวเอง
28:13
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 28:13
69
พิจารณาทุกขเวทนาในวาระสุดท้าย
35:03
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 35:03
70
ปลุกใจสู้กิเลส
28:11
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 28:11
71
จิตบริสุทธิ์
31:06
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 31:06
72
อกาลิกจิต อกาลิกธรรม
40:41
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 40:41
73
ความตายเป็นธรรมดา
29:15
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 29:15
74
อมตธรรม
40:08
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 40:08
75
จิตตานุปัสสนา
35:21
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 35:21
76
กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก
34:24
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 34:24
77
จงสร้างสมณะที่ใจ
41:27
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 41:27
78
มายากิเลส
39:54
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 39:54
79
ความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
38:01
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 38:01
80
มาฆบูชา
32:35
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 32:35
81
งานล้างป่าช้า
35:24
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 35:24
82
จงสร้างเรือนสามชั้นให้จิต
39:14
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 39:14
83
เที่ยวกรรมฐานในกายนคร
34:03
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 34:03
84
คืนอำลา
30:48
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 30:48
85
พุทธศาสนาให้ที่พึ่งทางใจ
1:54
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 1:54
86
จงสร้างวาสนาที่ใจ
36:23
ธรรมชุดเตรียมพร้อม 2 36:23
87
สติปัฏฐานสี่
1:00:35
ธรรมชุดดับอวิชชา 1 1:00:35
88
การอยู่กับครูอาจารย์
48:51
ธรรมชุดดับอวิชชา 1 48:51
89
พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นแบบอย่าง
55:50
ธรรมชุดดับอวิชชา 1 55:50
90
ทำความรอบคอบกับสติปัญญา
51:33
ธรรมชุดดับอวิชชา 1 51:33
91
พระจริง พระปลอม
59:40
ธรรมชุดดับอวิชชา 1 59:40
92
อริยสัจนอก อริยสัจใน
40:08
ธรรมชุดดับอวิชชา 1 40:08
93
กิเลส - ธรรมะ เป็นอย่างไร
53:40
ธรรมชุดดับอวิชชา 1 53:40
94
ทำผ้าขี้ริ้วให้เป็นทองคำ
41:39
ธรรมชุดดับอวิชชา 1 41:39
95
อวิชชารวมตัวปกปิดจิตแท้-ธรรมแท้
45:34
ธรรมชุดดับอวิชชา 1 45:34
96
นักปฏิบัติคือนักรบกล้าหาญ
42:24
ธรรมชุดดับอวิชชา 1 42:24
97
กายคตาสติ
36:07
ธรรมชุดดับอวิชชา 1 36:07
98
ขาดความรอบคอบในสติ
36:57
ธรรมชุดดับอวิชชา 1 36:57
99
ผู้ที่ทำโลกให้เดือดร้อนก็คือมนุษย์
53:32
ธรรมชุดดับอวิชชา 1 53:32
100
ขอชัยชนะอย่างเดียว
31:14
ธรรมชุดดับอวิชชา 1 31:14

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00