LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ฟังธรรมะออนไลน์ เรื่องธรรมชุดดับอวิชชา 12 จาก หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ดาวน์โหลดซีดี mp3
ธรรมชุดดับอวิชชา 12
ดาวน์โหลด

หัวข้อ
1
เรียนรู้จำ - ปฏิบัติรู้จริง
56:33
56:33
2
รู้แจ้ง เห็นจริง ประจักษ์ใจ
59:56
59:56
3
ครูบาอาจารย์ผู้พาดำเนิน
50:55
50:55
4
ประสพล้วนสิ่งที่หาและทำได้ยาก
50:07
50:07
5
ปฏิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นพาดำเนินมา
52:17
52:17
6
สมาธิปัญญาภาคปฏิบัติภาวนา
57:33
57:33
7
จิตภาวนาเป็นหัวใจของพุทธศาสนา
1:18:47
1:18:47
8
หากยังมีผู้สนใจปฏิบัติธรรม
42:18
42:18
9
อนุปุพพิกถา
1:18:13
1:18:13
10
รุกขมูล (เข้าป่า เข้าเขา)
23:29
23:29
11
ปัจจัยปัจเวกขณ์
45:53
45:53
12
ภาคปฏิบัติภาคสำคัญ
42:51
42:51
13
สิ่งที่เหยียบยํ่าทำลาย
34:37
34:37
14
เราจะจริงหรือไม่เท่านั้น
59:12
59:12
15
ความละเอียดแหลมคมของกิเลส
1:16:48
1:16:48
16
ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ
1:27:51
1:27:51
17
หลักเกณฑ์เป็นอย่างไร
1:26:54
1:26:54
18
มีแต่ชื่อธุดงคกรรมฐาน
52:03
52:03
19
วิธีการต่อสู้กิเลส
52:29
52:29
20
สิ่งสัปปายะ
9:30
9:30

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00