LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ฟังธรรมะออนไลน์ เรื่องธรรมชุดดับอวิชชา 13 จาก หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ดาวน์โหลดซีดี mp3
ธรรมชุดดับอวิชชา 13
ดาวน์โหลด

หัวข้อ
1
ปฏิบัติให้ถึงความจริง
1:00:29
1:00:29
2
ข้าศึกของพุทธศาสนา
52:36
52:36
3
อวิชชาเป็นต้นเหตุ
56:33
56:33
4
กิเลสอันเดียวเท่านั้น
1:27:07
1:27:07
5
วิชาฆ่ากิเลส
49:19
49:19
6
พุทธวิสัย
48:59
48:59
7
ตามร่องรอยศาสดา
51:07
51:07
8
กิเลสแท้ - ธรรมแท้
1:28:34
1:28:34
9
ผู้รู้ - ผู้แนะนำ
1:17:48
1:17:48
10
สถานที่เหมาะสมช่วยการบำเพ็ญ
1:29:07
1:29:07
11
สาระธรรมของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์
1:26:58
1:26:58
12
งานอันละเอียดละออ
1:12:43
1:12:43
13
พระพุทธเจ้า
47:23
47:23
14
ศาสนธรรมมุ่งลงที่ใจ
50:40
50:40
15
สายทางสู่วิมุตติ
47:20
47:20
16
มารในศาสนา
1:45:58
1:45:58
17
ศาสนาเจริญหรือเสื่อมให้ดูที่ใจตน
48:02
48:02
18
การมาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์
1:28:09
1:28:09
19
ความเพียรเพื่อความหลุดพ้น
1:19:40
1:19:40
20
หลักของผู้ปฏิบัติ
58:52
58:52

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00