LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ฟังธรรมะออนไลน์ เรื่องธรรมชุดดับอวิชชา 7 จาก หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ดาวน์โหลดซีดี mp3
ธรรมชุดดับอวิชชา 7
ดาวน์โหลด

หัวข้อ
1
สงครามล้างโลก
45:25
45:25
2
อย่าฝืนความจริง
1:15:54
1:15:54
3
สายทางของวัฏวน
1:01:10
1:01:10
4
กิเลสเท่านั้นทำให้สัตว์มืดบอด
55:49
55:49
5
พิสูจน์เรื่องตายเกิด-ตายสูญ
36:39
36:39
6
เดินตามครู
51:04
51:04
7
โอวาทปาฏิโมกข์
43:35
43:35
8
ของวิเศษอยู่กับธรรม
1:25:26
1:25:26
9
ยาพิษเผาลน
44:50
44:50
10
หนังบางๆ พรางตาไว้
40:31
40:31
11
ปลุกใจให้ตื่น
41:42
41:42
12
ความลืมตัว
59:54
59:54
13
ทางของศาสดาและสาวก
23:18
23:18
14
อริยสัจใหม่เอี่ยมอยู่ในจิต
47:18
47:18
15
ความดีที่ต้องฝืน
46:51
46:51
16
นักรบกับสรณะ
32:22
32:22
17
ศาสนาคือนํ้าดับไฟ
1:32:35
1:32:35
18
ภูมิใจทุกข์เพราะความเพียร
49:22
49:22
19
มหาวิทยาลัยสงฆ์
53:11
53:11
20
สมถะและวิปัสสนา
53:49
53:49

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00