LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ฟังธรรมะออนไลน์ เรื่องธรรมะจากหลวงปู่ 1 จาก หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ดาวน์โหลดซีดี mp3
ธรรมะจากหลวงปู่ 1
ดาวน์โหลด

หัวข้อ
1
อุบายละสังขารรูปนาม
1:03:10
1:03:10
2
อนุบุพพิกถา
31:10
31:10
3
สติปัฏฐานสี่
31:02
31:02
4
อานุภาพขันติธรรม
44:06
44:06
5
พิจารณารูปธรรม นามธรรม
54:19
54:19
6
ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา
26:26
26:26
7
เกิดแล้วดับ
31:18
31:18
8
จิตนี้เป็นของฝึกยาก
29:14
29:14
9
ธรรมบรรยายวันอุโบสถ
29:20
29:20
10
ฝึกตายก่อนตาย
44:33
44:33
11
อุบายชำระจิต
48:17
48:17
12
ควรฝึกจิตอย่าให้เกาะของไม่เที่ยง
1:00:07
1:00:07
13
เทศน์อบรม
57:25
57:25
14
เจริญอสุภะ ชำระจิตด้วยศีล
57:42
57:42
15
โทษของการไม่ฝึกจิต
28:22
28:22
16
อุบายแก้ไขจริตนิสัยของตนให้ดีขึ้น
1:01:30
1:01:30
17
ธรรมเป็นเครื่องชำระจิตให้สะอาด
1:01:50
1:01:50
18
เมียน้อย เมียหลวง
31:39
31:39
19
ไม่ยอมละ
29:13
29:13
20
ความเข้าใจในเรื่องพุทธศาสนา
31:26
31:26
21
อันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่สี่อย่าง
31:05
31:05
22
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
28:03
28:03
23
เทศน์อบรม
29:30
29:30
24
ข้อปฏิบัติในศาสนา
58:52
58:52
25
สอนให้รู้เท่าทันทุกข์ตามความเป็นจริง
50:58
50:58
26
อย่าชิงสุกก่อนห่าม
1:00:12
1:00:12
27
เตรียมพร้อมอยู่เสมอ
1:01:16
1:01:16
28
ปัญญาสอนจิต
1:00:20
1:00:20
29
สอนให้ละชั่วทำความดี
27:37
27:37
30
จงตั่งใจทำความเพียร
31:17
31:17
31
ให้เอาบุญเอาคุณเป็นเครื่องอยู่
30:48
30:48
32
ขันติเป็นกำลังของนักพรต
58:54
58:54
33
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
29:01
29:01
34
ธรรมเทศนาตอนเช้า
31:11
31:11
35
สอนให้ละความเห็นผิด
30:03
30:03
36
ศรัทธาและปัจจัยแห่งชีวิต
29:31
29:31
37
นิวรณ์เป็นธรรมเครื่องกั้นจิต
56:32
56:32
38
ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง
31:24
31:24
39
วิสัยนักปราชญ์
26:46
26:46
40
ธรรมะบรรยาย
31:05
31:05
41
อบรมภิกษุสามเณร
26:18
26:18
42
โทษแห่งความรัก
30:44
30:44

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00