LIBRARY


MEMBERSHIPS

© 2019 TUMMA.IN

ฟังธรรมะออนไลน์ เรื่องธรรมะจากหลวงปู่ 2 จาก หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ดาวน์โหลดซีดี mp3
ธรรมะจากหลวงปู่ 2
ดาวน์โหลด

หัวข้อ
1
คำสอนประโยคสุดท้าย
31:45
31:45
2
ผู้ล่วงกามเสียได้เป็นสุขในโลก
31:12
31:12
3
สติควบคุมจิต
30:39
30:39
4
เทศน์อบรม
30:56
30:56
5
คุณสมบัติของอุบาสก 5 ประการ
34:47
34:47
6
จิตที่สงบย่อมเกิดปัญญา
31:06
31:06
7
ธรรมเทศนา
31:23
31:23
8
สอนให้รู้จักทำใจให้เป็นกลาง
32:10
32:10
9
เทศน์อบรม
26:15
26:15
10
ธรรมของจริงกับของไม่จริงเป็นของคู่กัน
34:46
34:46
11
ผู้รู้หาข้องไม่
26:55
26:55
12
เทศน์อบรม
31:16
31:16
13
ความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมอย่างยิ่ง
29:21
29:21
14
พุทธศาสนาดีอย่างไร
29:37
29:37
15
เทศน์อบรม
30:30
30:30
16
จุดมุ่งแห่งการปฏิบัติธรรม
31:54
31:54
17
เทศน์อบรม
30:20
30:20
18
อุบายแห่งการฝึกจิตเพื่อรู้ยิ่ง
28:45
28:45
19
คนสามบ้าน บุคคลหาได้ยาก
33:23
33:23
20
สติกับจิตเป็นของมีกำลัง
29:19
29:19
21
สติ กาย จิต
29:54
29:54
22
ธรรมวินัยเป็นของประเสริฐ
31:23
31:23
23
หนอนในหลุมคูต
31:18
31:18
24
คนพ้นโลก
26:22
26:22
25
เทศน์อบรม
31:18
31:18
26
การสำรวจให้ติดต่อกันไป
27:03
27:03
27
การละกิเลสไปพร้อมกับการสร้างคุณธรรม
33:57
33:57
28
อุบายการเจริญวิปัสนา
34:28
34:28
29
เทศน์อบรม
28:08
28:08
30
สุขกับสงบเป็นของคู่กัน
31:11
31:11
31
มุ่งฝึกตนให้สงบ
28:21
28:21
32
การอดทนเป็นอุปกรณ์แห่งการปฏิธรรม
29:24
29:24
33
เทศน์อบรม
27:50
27:50
34
สอนให้รู้จักวิธีฝึกฝนอบรมตน
31:37
31:37
35
การเข้าไประงับแห่งสังขาร
31:24
31:24
36
ละความยึดมั่น
29:45
29:45
37
เทศน์อบรม
30:42
30:42
38
ข้อปฏิบัติของนักบวช
30:08
30:08
39
ข้อปฏิบัติขัดเกลากิเลส
28:36
28:36
40
โทษของตัณหา
28:18
28:18
41
เกิดมาเพื่ออะไร
28:42
28:42
42
จิตเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฝึก
39:13
39:13
43
วันอุโบสถ
23:04
23:04
44
จงทำที่พึ่งให้แก่ตน
31:18
31:18
45
รักษาใจ
29:42
29:42
46
ควรปฏิบัติตนให้เป็นคนมักน้อยสันโดษ
30:09
30:09
47
เทศน์อบรม
27:46
27:46
48
การปฏิบัติธรรมเพื่อความก้าวหน้า
30:50
30:50
49
ทุกคนต้องมีสติสำรวมใจไว้ให้ดี
30:07
30:07
50
คนโง่มีมากกว่าคนฉลาด
27:55
27:55
51
โง่แกมหยิ่ง ฉลาดแกมโกง
29:35
29:35
52
ชีวิตย่อมหมุนไปตามกรรม
26:39
26:39
53
โอวาทย่อ
25:45
25:45
54
เทศน์อบรม
30:17
30:17
55
พหรมวิหารสี่
26:36
26:36
56
ม้าอาชาไนย
29:36
29:36
57
อุบายวิธีทำใจให้สงบ
31:16
31:16

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00