LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ฟังธรรมะออนไลน์ เรื่องพุทโธ ปัจจุบันธรรม จาก หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร ดาวน์โหลดซีดี mp3
พุทโธ ปัจจุบันธรรม
ดาวน์โหลด

หัวข้อ
1
ปล่อยให้จิตใจหลงตามกิเลส
31:04
31:04
2
ปฏิบัติให้รู้จริง
39:41
39:41
3
ปฏิบัติไม่จริง
30:51
30:51
4
ปัจจุบันธรรม
35:55
35:55
5
ปัญญาเห็นแจ้งในสังขาร
43:26
43:26
6
ปัญญาบารมี
29:31
29:31
7
ป่าช้าในกาย
34:40
34:40
8
ผู้ไม่ประมาทเป็นผู้เจริญ
37:53
37:53
9
ผู้ประมาทเหมือนคนตาย
42:58
42:58
10
พญามัจจุราช
37:06
37:06
11
พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐ
36:10
36:10
12
พระพุทธเจ้าสอนให้ทำ
30:25
30:25
13
พระพุทธเจ้าสอนให้ละ
39:08
39:08
14
พระพุทธเจ้าสอนให้ละทิ้ง
30:51
30:51
15
พระพุทธคุณ
27:13
27:13
16
พระพุทธรูป
30:46
30:46
17
พระอริยะ
17:06
17:06
18
พละ 5
37:59
37:59
19
พิจารณากระดูก 300 ท่อน
43:33
43:33
20
พุทโธ
33:49
33:49

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00