LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ฟังธรรมะออนไลน์ เรื่องจิตตวิชา ความรู้ทางจิต จาก หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร ดาวน์โหลดซีดี mp3
จิตตวิชา ความรู้ทางจิต
ดาวน์โหลด

หัวข้อ
1
รวมจิตให้ตั้งมั่น
20:21
20:21
2
รวมจิตรวมใจเข้ามาภายใน
41:40
41:40
3
ร่างกายเป็นของเน่าเหม็น
44:52
44:52
4
รีบเร่งภาวนา
20:26
20:26
5
รุกขมูลร่มไม้เป็นเสนาสนะ
25:08
25:08
6
รู้แจ้งแล้วละ
31:06
31:06
7
รู้จำเพาะจิต
29:10
29:10
8
รู้ที่ไหนตั้งที่นั้น
22:55
22:55
9
รูป - นามไม่เที่ยง
35:46
35:46
10
รู้อยู่ที่กาย วาจา
28:10
28:10
11
ลมไม่เข้า ออก ก็ตาย
26:36
26:36
12
ลิงหลงเงา
28:29
28:29
13
ลืมว่าเราไม่ตาย
29:25
29:25
14
วันคืนล่วงไปเราทำอะไรอยู่
25:43
25:43
15
วิชาใจเป็นวิชาลึกลับ
33:09
33:09
16
วิริเยนทุกขมัตเจติ - ความเพียร
29:56
29:56
17
วิริยะ-ขันติ-บารมี
35:17
35:17
18
ศรัทธา 3
52:13
52:13
19
ศรัทธาความเชื่อ
21:34
21:34
20
ศรัทธาหัวเต่า
39:11
39:11
21
สงบในจิต
34:58
34:58
22
สงบกายวาจาใจ
22:48
22:48
23
สงบใจละความโกรธ
43:18
43:18

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00