LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ฟังธรรมะออนไลน์ เรื่องธรรมเทศนา ชุด5 จาก หลวงพ่อมานพ พุทธครุโต ดาวน์โหลดซีดี mp3
ธรรมเทศนา ชุด5
ดาวน์โหลด

หัวข้อ
1
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม [21-00]
19:20
19:20
2
ศักดิ์สิทธิ์แปลว่า ความสำเร็จ [21-00]
25:53
25:53
3
พุทธะทำด้วยตัวเองพิสูจน์ด้วยตัวเองเชื่อด้วยตัวเอง [20-00]
41:43
41:43
4
ฌาน [20-00]
32:29
32:29
5
อย่าใส่ความ- อยาก [20-00]
11:14
11:14
6
อานิสงส์ของการทรงฌาน [09-00]
26:15
26:15
7
พระโพธิสัตว์ปราถนาพระพุทธเจ้า [09-00]
15:56
15:56
8
จิตสุดท้ายก่อนตายสำคัญที่สุด [20-00]
49:07
49:07
9
ปฏิบัติธรรมมาทั้งหมดก็เพื่อรู้ใจตัวเอง [20-00]
33:32
33:32
10
โรคระบาดครั้งสมัยพุทธกาล [09-00]
4:41
4:41
11
พระศาสนาอยู่มาได้ก็เพราะนักบวช [20-00]
25:16
25:16
12
มรรคผลนิพพานขึ้นอยู่ตัวเอง [20-00]
25:49
25:49
13
ให้รู้เท่าทันอวิชชา [20-00]
3:01
3:01
14
ตัณหา อุปาทาน ความอยาก ความยึด [20-00]
28:10
28:10
15
ทำเพื่อผู้อื่นเสียสละเพื่อผู้อื่น [20-00]
35:54
35:54
16
ความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติ [20-00]
11:34
11:34
17
ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นมาจากเหตุ [21-00]
11:09
11:09
18
ผู้ปราถนาพระนิพพาน [20-00]
35:56
35:56
19
มารผู้ขวางพระนิพพาน [21-00]
31:14
31:14
20
ยามป่วยให้นึกถึงพระธรรม [20-00]
55:47
55:47
21
เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี [20-00]
34:32
34:32
22
บุญภาวนาสำคัญมาก [20-00]
20:46
20:46
23
ให้รู้ทันและเข้าใจเหตุแห่งทุกข์ [21-00]
31:07
31:07
24
บุญเป็นเครื่องปลดเปรื้องความทุกข์ทั้งปวง [20-00]
28:56
28:56
25
ศรัทธาเชื่อมั่นในการปฏิบัติ [20-00]
37:35
37:35
26
อาการปิติจากการภาวนา [20-00]
36:05
36:05
27
ธรรมมะต้องเปิดเผย ปิดบังย่อมเศร้าหมอง [20-00]
50:44
50:44
28
การภาวนา- เป็นของที่มิได้ลงทุนอะไรง่ายๆ [20-00]
47:34
47:34
29
ความคิดสร้างภพชาติการเกิด [21-00]
27:10
27:10
30
พื้นฐานของการ- ทรงฌาน [20-00]
50:28
50:28
31
วิญญานของขันท์ ๕ วิญญานของใจ [20-00]
44:06
44:06
32
ดับความคิดดับการเกิด [21-00]
15:07
15:07
33
เอาธรรมเป็นที่พึ่ง [20-00]
47:35
47:35
34
ให้สะเทือนใจกับภาพนิมิตร [21-00]
32:01
32:01
35
บริกรรมกับคำภาวนา [21-00]
27:36
27:36
36
ให้มีเมตตาซึ่งกัน [20-00]
48:54
48:54
37
ศรัทธาหลักการปฏิบัติคำสอนพระพุทธเจ้า [21-00]
7:02
7:02
38
เป็นบุตรพระพุทธเจ้า [20-00]
53:31
53:31
39
ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร [20-00]
36:54
36:54
40
มิจฉาสมาธิ [21-00]
23:27
23:27

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00