LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ฟังธรรมะออนไลน์ เรื่องธรรมเทศนา ชุด8 จาก หลวงพ่อมานพ พุทธครุโต ดาวน์โหลดซีดี mp3
ธรรมเทศนา ชุด8
ดาวน์โหลด

หัวข้อ
1
ธรรมมะแปลว่าความจริง [19-00]
36:12
36:12
2
ผู้ขวางธรรมผู้อื่นมีปัญญาน้อย
33:03
33:03
3
ทำบุญแลกของ
32:00
32:00
4
ไม่มีเวลาปฏิบัติธรรม
32:25
32:25
5
อานิสงส์ของการสวดมนต์
18:27
18:27
6
อานุภาพแห่งบทสวดมนต์
46:58
46:58
7
บุญสูงสุดคือตัดตัญหา ราคะได้
40:12
40:12
8
กลัวเพราะไม่รู้ธรรม [19-00]
33:45
33:45
9
มารไม่มีบารมีไม่เกิด - [09-00]
10:41
10:41
10
เพียรเดินมรรค [19-00]
29:42
29:42
11
ทรงอารมณ์อันเป็นกุศล
31:51
31:51
12
ปราถนาพระนิพพานอย่างเดียว
5:51
5:51
13
ตัณหาคือความอยาก
32:17
32:17
14
คนมีบุญมากบุญน้อยเป็นแบบใด
39:35
39:35
15
สะสมอุปนิสัยการบรรลุธรรม
38:23
38:23
16
บรรลุธรรมด้วยตนเอง
54:59
54:59
17
อธิฐานบารมี
9:50
9:50
18
แสวงหาสิ่งใดได้สิ่งนั้น
47:35
47:35
19
ศรัทธา
27:16
27:16
20
ธรรมมะ คือ เรื่องจิตล้วนๆ
33:04
33:04
21
สะสมนิสัยแห่ง- การพ้นทุกข์
1:08
1:08
22
รู้เท่าทันจิต
14:24
14:24
23
ธรรมมะคือความจริง [19-00]
32:45
32:45
24
ทำบุญตามกาล
19:16
19:16
25
ให้รู้เท่าทันอวิชชา ความไม่รู้
46:37
46:37
26
ปรามาสพระสงฆ์
11:48
11:48
27
ผู้ใดเห็นทุกข์ ผู้นั้นเห็นธรรม
35:25
35:25
28
ทุกข์ทั้งหลายเราเป็นผู้ทำเอง
27:35
27:35
29
อริยะสัจ ๔
45:15
45:15
30
รู้บาป รู้บุญ ให้รู้ตอนมีชีวิต
36:27
36:27
31
จิตอยู่กับพระ
33:37
33:37
32
ปฏิบัติธรรมตามธรรมพระศาสดา
28:20
28:20
33
ปฏิบัติธรรมแบบสบายๆ
28:52
28:52
34
จับภาพพระ จิตรวมเป็นหนึ่ง
3:01
3:01
35
อธิบายบทสวดมนต์
44:43
44:43
36
ปฏิบัติธรรมเอาพื้นฐานสะก่อน
33:44
33:44
37
บทสวดทำวัตรเย็น
22:11
22:11
38
สติ ตัวเดียวเป็นเครื่องอาศัย
5:02
5:02
39
ความรู้จริงมาจากความรู้สึกของตัวเอง
38:11
38:11
40
ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้อะไร
10:35
10:35
41
ตั้งจิตเจตนาในการรักษาศีลเอาเอง [19-00]
36:00
36:00
42
อุบาสิกาน้อย- แห่งสถานปฏิบัติธรรมวัดป่าพุทธครุการาม ตาดเค็ง
1:25
1:25
43
จุดอุณาโลมขณะทำสมาธิ
13:48
13:48
44
แสดงธรรมจากประสบการณ์จริง
35:48
35:48
45
อานิสงส์กฐิน
43:09
43:09
46
มรรคกับผลอยู่ด้วยกัน
34:37
34:37
47
สักกายะทิฏฐิ- ความเห็นแก่ตัว
6:26
6:26
48
คิดถูกต้องโดยสัมมาทิฏฐิ
31:39
31:39
49
ระดับขั้นพระอริยะบุคคล
40:56
40:56

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00