LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ฟังธรรมะออนไลน์ เรื่องธรรมเทศนา ชุด10 จาก หลวงพ่อมานพ พุทธครุโต ดาวน์โหลดซีดี mp3
ธรรมเทศนา ชุด10
ดาวน์โหลด

หัวข้อ
1
ปรมัตถ์ประโยชน์
51:55
51:55
2
เคยชินกับสิ่งใดไปกับสิ่งนั้น
8:59
8:59
3
ตัณหา อวิชชา อุปาทาน [19-00]
41:15
41:15
4
ขวางธรรมคือขวางพระนิพพาน
19:46
19:46
5
ทำวัตรสวดมนต์เย็น ทุกๆวัน
2:32
2:32
6
ลงมือปฏิบัติจริงๆจึงจะได้ธรรม
41:34
41:34
7
สัมภเวสี
5:02
5:02
8
ที่สุดของการขวางธรรม คือตัวเจ้าของเอง
50:04
50:04
9
ความก้าวหน้าของการภาวนา
12:44
12:44
10
เสียสละทางธรรมก็เพื่อตัวเอง
39:44
39:44
11
สั่งสมบุญครั้งยังเป็นมนุษย์
47:01
47:01
12
อารมณ์จิตสุดท้ายก่อนที่จะหลับ
5:02
5:02
13
หลวงพ่อเล่าปฐมกัปป์ก่อเกิดศาสนา
48:21
48:21
14
ปฏิบัติให้เกิดความเคยชิน
42:18
42:18
15
อันตรธานแห่งกัปป์
27:09
27:09
16
ปิติ๕
31:43
31:43
17
พระโมคคัลลานะพระสารีบุตรโปรดเอาแม่
15:07
15:07
18
ปฏิบัติธรรมรู้เห็นอะไรแปลก ๆ
36:57
36:57
19
ผัสสะที่กระทบ
15:02
15:02
20
พระพุทธเจ้าโปรดพระนางพิมพา
58:11
58:11
21
สังเกตอาการ ปิติ
16:02
16:02
22
รักผู้อื่นเสมอด้วยตน
42:08
42:08
23
สิ่งที่ได้รับจากการสวดมนต์
40:29
40:29
24
อยู่ด้วยเหตุและปัจจัย
18:44
18:44
25
อุปนิสัยเพื่อพระนิพพาน
30:08
30:08
26
สัมภเวสี ไม่มีหลักยึดทางใจ
16:29
16:29
27
บทสวดมนต์ที่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้า
38:35
38:35
28
อย่าลืมอารมณ์จิตสุดท้ายก่อนที่จะหลับ
11:24
11:24
29
ปฏิบัติเพื่อเข้าใจชีวิต
26:02
26:02
30
ยอมรับความจริงเกิดแก่เจ็บตาย
46:27
46:27
31
วสี ทำให้คล่อง ทำให้เร็ว
39:27
39:27
32
ให้เห็นทุกข์ สาเหตุและทางดับทุกข์
20:53
20:53
33
ตอบคำถามจากการปฏิบัติ
5:02
5:02
34
กรรมจำแนกสัตว์ให้เป็นแบบต่างๆ [19-00]
47:04
47:04
35
อย่าท้อในการปฏิบัติ [09-00]
21:58
21:58
36
ละทิ้งอัตตาตัวตนพ้นทุกข์ทั้งปวง
40:10
40:10
37
วางอัตตาตัวตน
15:18
15:18
38
พิจารณาธรรมความจริงของตัวเอง
21:40
21:40
39
ถืออัตตาตัวตนหมายถึง..อะไร
37:59
37:59
40
บทสวดมนต์ทำวัตร
37:47
37:47
41
ตัดความอาฆาตออก- โดยความยินดี- โมทนา
16:35
16:35
42
ทุกอย่างรวมลงที่ จิต ตัวเดียว
43:41
43:41
43
กรรมที่พระพุทธเจ้าเคยรับ
11:33
11:33
44
ปฏิบัติจริงได้ของจริง
34:48
34:48
45
รักใดที่เสมอตนเป็นไม่มี
18:25
18:25
46
อจินไตยของพระโพธิสัตว์ [19-00]
38:50
38:50

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00