LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ฟังธรรมะออนไลน์ เรื่องธรรมเทศนา ชุด13 จาก หลวงพ่อมานพ พุทธครุโต ดาวน์โหลดซีดี mp3
ธรรมเทศนา ชุด13
ดาวน์โหลด

หัวข้อ
1
คำขอขมาพระรัตนตรัย
2:05
2:05
2
ดับผัสสะที่กระทบจากประสบการณ์จริง [21-00]
21:15
21:15
3
มารทั้ง 5 คือหินลับปัญญาของผู้ปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน [21-00]
22:42
22:42
4
หลวงพ่อเล่าเรื่องการปราถนาพุทธภูมิของพระโพธิสัตว์ [20-00]
39:12
39:12
5
ธรรมะเป็นเรื่องรู้ได้เฉพาะตน [21-00]
22:39
22:39
6
ประโยชน์ของสมาธิ และการทรงฌาน [20-00]
40:30
40:30
7
ความเจ็บป่วย ถือเป็น- โกาสทอง ของวิปัสสนา [09-00]
21:20
21:20
8
อำนาจของสมาธิสามารถรักษาโรคได้ [20-00]
19:30
19:30
9
อำนาจแห่งฌานสมาธิจากประสบการณ์จริง
34:04
34:04
10
ความเกิด ดับ เสมอเท่ากัน [20-00]
30:01
30:01
11
ความยากของการเกิดเป็นมนุษย์ [20-00]
36:29
36:29
12
ความอยากของตน เป็นอุปสรรคของตน [20-00]
12:41
12:41
13
ปฏิบัติภาวนาไปตามฐานะฆราวาส
28:02
28:02
14
ฌาน สมาธิสามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้ [20-00]
37:23
37:23
15
ศักดิ์สิทธิ์แปลว่าความสำเร็จเกิดจากการกระทำของตนเอง [20-00]
32:46
32:46
16
อานิสงส์การให้ทาน [20-00]
34:53
34:53
17
กล่าวคำอุทิศบุญมีผลทั้งหมด [20-00]
23:13
23:13
18
ทานที่บริสุทธิ์มีอานิสงส์มาก
38:42
38:42
19
ทุกสิ่งทุกอย่าง- ปลี่ยนแปลงได้- ด้วยบุญ [20-00]
10:20
10:20
20
ทำบุญละบาป [20-00]
46:20
46:20
21
การบรรลุธรรมของอนาถบิณฑิก
16:54
16:54
22
ประโยชน์และความสำคัญในการถอนสัจจะ อันเป็นมิจฉาทิฏฐิ [21-00]
5:02
5:02
23
กล่าวขอขมาพระรัตนตรัย ถอนสัจจะ กล่าวคำสมาทาน [20-00]
10:17
10:17
24
ตั้งจิตสมาทานศีลก่อนที่จะหลับ [21-00]
21:54
21:54
25
พึ่งตน พึ่งธรรม [09-00]
27:54
27:54
26
โทษของอนันตริยะกรรม [21-00]
33:24
33:24
27
กราบพระให้ถึงพระ [20-00]
44:36
44:36
28
ทำสัมมาทิฏฐิให้เข้าใจก่อนมรรคต่อไปก็ตามมา [20-00]
51:26
51:26
29
ปฏิบัติธรรมแล้วกำหนดจุดหมายไปด้วยตนเอง [21-00]
20:00
20:00
30
เห็นคุณค่าของใจเห็นคุณค่าของพุทธศานา [21-00]
5:02
5:02
31
โทษของความยึดมั่น- ถือมั่น- ในรสชาติแห่ง กาม [09-00]
14:45
14:45
32
บุญที่่เกิดจากการให้ทานที่ต่างกัน [21-00]
21:59
21:59
33
ปฏิบัติก็ให้แค่รู้ อย่าไปบังคับ- ให้สงบ [09-00]
8:18
8:18
34
อาการปิติและบุญที่เกิดจากผู้ให้ [20-00]
48:34
48:34
35
บุญเกิดขึ้นได้ 3 ทาง วาจา ใจ [21-00]
23:34
23:34
36
ให้ระลึกถึง สติ อยู่เสมอ [20-00]
40:39
40:39
37
อัตตาหิอัตโนนาโถ เทียบความเชื่อกับความจริง ต่างกันแบบใหน [20-00]
49:23
49:23
38
รักใดจะเสมอด้วยรักตนเป็นไม่มี.._ฉนั้นจงใช้ชีวิตอยู่ด้วยพรหมวิหาร๔เถิดถ้ารักตนจริงๆ [20-00]
50:26
50:26
39
สร้างความเคยชินให้จิตอยู่กับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ [20-00]
39:17
39:17
40
พิธีกรรมสะเดาะคราะห์ไม่ได้ทำให้พ้นทุกข์ [21-00]
32:15
32:15
41
สติปัฏฐานสี่ [09-00]
29:11
29:11
42
ไม่มีใครแก้กรรมให้กันได้ [20-00]
48:58
48:58
43
พระธรรมเทศนาประจำวัน
1:41
1:41
44
ทำความคิดเห็นให้ตรงกับคำสอนพระพุทธเจ้า [20-00]
46:50
46:50
45
วัฏสงสารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง [21-00]
20:41
20:41
46
กรรมคือการกระทำทั้งดีและเลว [21-00]
25:22
25:22
47
บุญเกิดขึ้นจากผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับ [20-00]
53:14
53:14
48
ทรงอารมณ์อันเป็นกุศล ความตายไม่ได้เลือกเวลา [21-00]
24:57
24:57
49
ให้มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ [20-00]
38:18
38:18

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00