LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ฟังธรรมะออนไลน์ เรื่องธรรมเทศนา ชุด14 จาก หลวงพ่อมานพ พุทธครุโต ดาวน์โหลดซีดี mp3
ธรรมเทศนา ชุด14
ดาวน์โหลด

หัวข้อ
1
ปฏิบัติธรรมก็เพื่อดูใจตัวเอง [20-00]
49:59
49:59
2
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ความตายไม่แน่นอนเกิดขึ้นกับทุกชีวิต [09-00]
12:12
12:12
3
อารมณ์จิตสุดท้ายก่อนตาย- สำคัญที่สุด [20-00]
56:33
56:33
4
คลายจิตอกุศลกรรมด้วยอำนาจพระพุทธเจ้า [09-00]
10:17
10:17
5
คำขอขมาพระรัตนตรัย [20-00]
2:16
2:16
6
คำสมาทานก่อนทำสมาธิ [20-00]
3:08
3:08
7
คำอุทิศบุญหลังปฏิบัติเสร็จ [21-30]
3:24
3:24
8
ประสบการณ์จากคนตาย [21-30]
21:21
21:21
9
เข้าถึงบุญให้เป็น [20-00]
27:30
27:30
10
บุญแปลว่าความสงบเย็น [20-00]
51:01
51:01
11
อย่างที่บุคคลทั้งหลายไม่ควรประมาท [20-00]
38:37
38:37
12
อานิสงส์ของการสวดมนต์ [21-00]
13:01
13:01
13
ความหมายของคำว่าจิตวิญญาน [21-00]
35:25
35:25
14
สาธยายมนต์เป็นเหตุแห่งการหลุดพ้น [20-00]
36:22
36:22
15
ธรรมเกิดจากประสบการณ์จริงของตัวเอง [20-00]
5:02
5:02
16
ฝึกให้ชินกับสัมมาสติ [21-00]
24:45
24:45
17
พระคาถาพุทธจักรพรรดิ์ ๙ จบ เสียงหลวงพ่อนำสวด
5:36
5:36
18
พระคาถาพุทธจักรพรรดิ์ ๙จบหลวงพ่อสวด
6:19
6:19
19
การปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องเฉพาะตนล้วนๆ [21-00]
11:21
11:21
20
ตั้งเจตนาทานให้บริสุทธิ์ [20-00]
47:58
47:58
21
บุญคือความสงบเย็น
2:19
2:19
22
แม้จะเป็นความคิดเห็นที่ถูกตลอดทั้งผู้รู้- ก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น [09-00]
5:02
5:02
23
จิตปล่อยวางมีแค่เกิดกับดับ [20-00]
51:33
51:33
24
อสุภะกรรมฐานเพื่อข่มกามราคะ [20-00]
54:13
54:13
25
กรรมฐานขี้เกียจ [21-00]
15:29
15:29
26
กรรมฐานขี้เกียจ กรรมฐานขี้คร้าน กรรมฐานไม่มีเวลา [21-00]
19:57
19:57
27
พระไม่ได้เอาความสงบเย็นและเป็นบุญให้ได้ [09-00]
21:52
21:52
28
ยอดของบุญคือภาวนา [20-00]
40:51
40:51
29
ทาน ศีล ภาวนาตั้งจิตปราถนาไว้เพื่อพระนิพพาน [20-00]
35:32
35:32
30
ความปราถนาทั้งหลายทำให้สัตว์เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมากจนนับไม่ได้.. [20-00]
47:38
47:38
31
ตั้งตนไว้โดยชอบธรรมตามสัมมาทิฏฐิ [21-00]
25:43
25:43
32
ความเชื่อความศรัทธาเป็นเรื่องเฉพาะตน [20-00]
37:54
37:54
33
ธรรมะต้องเปิดเผยปิดบังย่อมเศร้าหมอง [09-00]
20:30
20:30
34
ปฏิบัติให้สม่ำเสมอ [20-00]
28:31
28:31
35
ความพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมวลมนุษย์ทั้งหลายคือการหนีจากความสามารถในการเสียสละ [20-00]
47:14
47:14
36
สัมมาทิฏฐิ การเห็นความจริงอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง [20-00]
22:35
22:35
37
บุญอันเกิดจากการให้ทาน [20-00]
56:08
56:08
38
ตั้งจิตเจตนารักษาศีลก่อนจะนอน [21-00]
29:26
29:26
39
ที่มาการตั้งข้างขึ้นและข้างแรม [20-00]
56:27
56:27
40
ให้ทานอย่างไรทำให้บรรลุธรรมถึงพระอนาคามี [09-00]
8:18
8:18
41
กว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อตั้งกำเนิดศาสนา [20-00]
45:54
45:54
42
ทุกอย่างเราเป็นคนกำหนดเอง [21-00]
27:20
27:20
43
กรรมฐานฉบับย่อ
4:13
4:13
44
การทำทานเพื่อให้เกิดบุญแล้วอุทิศให้แก่ผู้ตาย [20-00]
46:49
46:49
45
พยายามทรงอารม์อันเป็นกุศลหรือนึกถึงบุญหรือนึกถึงธรรมให้ตลอด [21-00]
17:03
17:03
46
บุญเป็นต้นเหตุแห่งปัญญา [20-00]
43:22
43:22
47
หาพระแท้พระดีได้จากที่ไหน [20-00]
38:10
38:10
48
สัตว์โลกย่อมมีเหตุแห่งการเกิด [20-00]
47:35
47:35
49
เคล็ดลับของชีวิตมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นที่ไม่ต้องทุกข์..คือผู้ที่อยู่โดยปราศจาก..ความกลัว
25:34
25:34
50
ธรรมชาติแห่งความเกิด อวิชชา ตัณหา อุปาทาน [20-00]
44:34
44:34
51
เรื่องของบุญ อุทิศบุญและทรงอารมณ์อันเป็นกุศล [21-00]
26:07
26:07

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00