LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ฟังธรรมะออนไลน์ เรื่องธรรมเทศนา ชุด16 จาก หลวงพ่อมานพ พุทธครุโต ดาวน์โหลดซีดี mp3
ธรรมเทศนา ชุด16
ดาวน์โหลด

หัวข้อ
1
ทำทานสละความตระหนี่ถี่เหนียว สละความเห็นแก่ตัว [20-00]
25:08
25:08
2
พุทธแท้ๆถือเอาพระรัตนตรัยเท่านั้น [21-00]
28:08
28:08
3
มารผู้มีฤทธิ์คือความคิด ความอยากและความยึดของตัวเอง [20-00]
43:37
43:37
4
ทาน ละ อัตตา ตัวตน [20-00]
33:26
33:26
5
มองโลกนี้ให้เป็นสูญจิตโต คือโลกนี้มีแต่ความว่างเปล่า [21-00]
19:57
19:57
6
บารมีสิบ ทำเพื่อดับ ตัณหา อุปาทาน เพื่อการดับทุกข์ [21-00]
12:57
12:57
7
บุญคือความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ [20-00]
40:21
40:21
8
คุณสมบัติการบวชพระ พระปฏิบัติ พระบ้าน [20-00]
13:39
13:39
9
ทุกคนเกิดมาพร้อมกับโรค- คือป่วยทางวิญญาณนั้นเอง [21-00]
40:30
40:30
10
การภาวนาหรืออารมณ์กรรมฐาน [21-00]
22:59
22:59
11
ธรรมะเป็นอกาลิโก ไม่มีกาล ไม่มีเวลา ไม่มีสถานที่เกิดขึ้นได้ตลอด [20-00]
48:00
48:00
12
กิเลสให้ละที่ตน [21-00]
11:41
11:41
13
ศรัทธาแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นด้วยการกระทำของตน [20-00]
1:05:14
1:05:14
14
บุญทำเพื่อดับทุกข์- ไม่ใช่ทำเพื่อเพิ่มทุกข์ [20-00]
30:45
30:45
15
อุลลัมพนสูตร เปิดสามแดนโลกธาตุ [21-00]
18:36
18:36
16
ถ้าอยากรู้ธรรมอยากเห็นธรรมจงเคารพธรรมด้วยสัจจะความจริงใจ [20-00]
38:48
38:48
17
ปฏิบัติธรรมให้เห็นความ อยาก และความ ยึด ของตนเอง [21-00]
8:18
8:18
18
การทำบุญทั้งหมดเพื่อดับความปราถนา ความอยากทั้งหมด เพื่อพระนิพพานอย่างเดียว [09-00]
8:16
8:16
19
ทำสมาธิเพราะให้รู้ที่เกิดแห่งความตั้งใจ [21-00]
18:16
18:16
20
บุญที่เกิดจากทาน ศีล ภาวนา ดับทุกข์อย่างเดียว เพื่อ พระนิพพาน [20-00]
35:32
35:32
21
จงทำจิตให้ขาวรอบปลอดจาก อกุศลทั้งปวง [20-00]
43:00
43:00
22
บุญคือความสงบเย็นดับตัณหาอุปาทานดับทุกข์ได้ในปัจจุบัน [21-00]
11:48
11:48
23
ทาน ศีล ภาวนาเพื่อประดับจิตดับความปราถนา ดับความอยาก มุ่งตรงต่อพระนิพพานอย่างเดียว [21-00]
27:57
27:57
24
ปัณหาของการปฏิบัติธรรมคือ อยากสงบ [20-00]
26:22
26:22
25
เน้นย้ำเรื่องจิตมากที่สุดยุติธรรมยุติกรรมการเวียนว่ายตายเกิด [21-00]
18:18
18:18
26
การสร้างบารมี ทั้ง๑๐ ทำเพื่อดับทุกข์ในปัจจุบัน [21-00]
21:49
21:49
27
หัวใจพระโพธิสัตว์ รักตนเสมอด้วยผู้อื่น รักผู้อื่นเสมอด้วยตน [09-00]
11:28
11:28
28
โกรธเขาเกลียดเขา..เราเจ็บ เฝ้าสังเกตุอารมณ์ตลอดเวลา _เล็งใส่ธรรมตลอด_ [20-00]
42:09
42:09
29
การจำแนกแจกกรรมของหมู่สัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปต่างๆนาๆตามการกระทำของตน [20-00]
41:18
41:18
30
เจโตวิมุตติ ความหลุดพ้นทางจิต- มีความรู้สึกแบบใด [21-00]
25:54
25:54
31
สิ่งสำคัญในการปฏิบัติธรรมอย่าอยาก สงบ [21-00]
12:23
12:23
32
เทาะเปลือกทำลายเม็ดด้วยการเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาในตัณหา อุปาทาน [20-00]
50:41
50:41
33
ความรักในโลกนี้ิิ รักใดจะเสมอด้วยรักตนเป็นไม่มี [20-00]
41:02
41:02
34
รักใดจะเสมอด้วยรักตนเป็นไม่มี [21-00]
27:06
27:06
35
คนมีบุญมากมีความสงบเย็นละกิเลสได้มาก [21-00]
17:47
17:47
36
นิพพานชั่วขณะจิต [21-00]
14:41
14:41
37
ผู้มีสติธรรม [20-00]
44:02
44:02
38
มโนมยิทธิ- ขั้นตอนการปฏิบัติ [09-00]
14:38
14:38
39
นิพพานแปลว่าดับเย็น- สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกของใจเท่านั้น [09-00]
13:27
13:27
40
แนวทางการปฏิบัติธรรมมีหลายวิธี กรรมฐาน๔๐ [20-00]
52:54
52:54
41
ความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่ง เป็นเครื่องข่ม เผากิเลส เป็นหนทางแห่งพระนิพพาน (21.00)
15:56
15:56
42
ทำความเข้าใจคำว่า มงคล [20-00]
48:10
48:10
43
ทำบุญแลกของ [20-00]
33:43
33:43
44
ศีลเป็นเครื่องวัดคุณค่าของความเป็นมนุษย์ [09-00]
14:58
14:58
45
การแสดงความคิดเห็นควรระวังให้มากมันจะย้อนมาทำลายตัวเอง [20-00]
39:20
39:20
46
รักษาอารมณ์อันเป็นกุศล [21-00]
30:38
30:38
47
ขณะที่เรามีอารมณ์ยินดีพอใจขณะนั้นภพได้เกิดขึ้นแล้ว [20-00]
40:17
40:17
48
อาสวขยญาณ รู้เท่าทันในความยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง [09-00]
14:23
14:23
49
ให้รู้เท่าทันอารมณ์และให้อยู่กับคำบริกรรม [21-00]
19:23
19:23
50
ให้รู้สึกรู้เท่าทันในอารมณ์ความยึดมั่นถือมั่น[อวิชชา] [20-00]
38:23
38:23

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00