LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ฟังธรรมะออนไลน์ เรื่องธรรมเทศนา ชุด20 จาก หลวงพ่อมานพ พุทธครุโต ดาวน์โหลดซีดี mp3
ธรรมเทศนา ชุด20
ดาวน์โหลด

หัวข้อ
1
ผู้ใดละความคิดได้ผู้นั้นไม่ทุกข์
15:20
15:20
2
อารมณ์จิตสุดท้ายก่อนที่จะหลับ- อารมณ์จิตแรกก่อนที่จะลุกตอนเช้า
19:02
19:02
3
นิทานธรรมะเรื่องกรรมที่สลับซับซ้อนในครั้งพุทธกาล
58:19
58:19
4
เน้นมากคือทรงอารมณ์อันเป็นกุศล
8:20
8:20
5
ตอบคำถามทางยูทูป [09-00]
21:38
21:38
6
ปฏิบัติธรรมตามสติและกำลังของตนเอง [20-00]
41:49
41:49
7
สมถะ-วิปัสนา [20-00]
18:14
18:14
8
หญิงงามเมืองโสเภณีบรรลุธรรมครั้งพุทธกาล [20-00]
44:34
44:34
9
สงบมี 2 อย่าง- 1 เกิดจากภาวนา2 สงบทางปัญญา [21-00]
20:04
20:04
10
โทษของกาม [20-00]
51:10
51:10
11
การปฏิบัติที่แท้จริงคือการละความคิดเห็นของตัวเองออกให้รู้แค่ เกิด - ดับ [09-00]
13:43
13:43
12
ถึงที่สุดแห่งพระนิพพานต้องทิ้งทุกอย่าง
40:39
40:39
13
เข้าสมาธิหลับ หลับอย่างมีสติ
11:20
11:20
14
ปฏิบัติธรรมให้- ระวังตนเอง
13:53
13:53
15
ฝึกภาวนาจนจิตเป็นเอง
33:11
33:11
16
ให้ศรัทธา พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า
9:29
9:29
17
ธรรมมะวันอาสาฬหบูชา [09-00]
29:45
29:45
18
รักเสมอเท่ากันหมดดั่งรักของพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้า
14:55
14:55
19
โลกบังธรรมความจำบังความจริง
19:18
19:18
20
ดับความทุกข์เร่าร้อนกระวนกระวายได้ด้วยธรรมพุทธองค์
47:12
47:12
21
บรรยากาศวันเข้าพรรษา
3:05
3:05
22
อธิฐานเข้าพรรษาและข้อวัตรปฏิบัติ [20-00]
44:25
44:25
23
ชำระหนี้ธรณีสงฆ์ตั้งจิตแบบใด
8:18
8:18
24
ตอบคำถามทางบ้าน
22:27
22:27
25
ความสงบเริ่มต้นจากการกราบพระ [20-00]
45:51
45:51
26
พระนิพพานคือดับตัณหา อุปาทาน [21-00]
35:32
35:32
27
ศรัทธาแนวทางการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ของตนเอง [09-00]
12:42
12:42
28
สมาธิฐานของปัญญา- อาการปิติอย่างละเอียด [20-00]
46:58
46:58
29
เชื่อผลของ กรรม [21-00]
16:47
16:47
30
ข้อวัตรกฎระเบียบพระภิกษุ [20-00]
49:24
49:24
31
ทาน ศีล ภาวนา สงบด้วยปัญญา- เพื่อดับทุกข์ได้ [09-00]
17:23
17:23
32
สติ สัมปชัญญะ สิ่งสำคัญในการปฏิบัติ [21-00]
21:37
21:37
33
ผัสสะอันใดที่ยังมีความกังวลเร่าร้อนเรียกว่า- อาสวะ
24:56
24:56
34
ปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ ทำสมาธิ
1:01
1:01
35
ภูมิจิต- ภูมิธรรม
25:28
25:28
36
สมาธิทำให้เกิดความสงบ- สงบจากปัญญาทำให้จบ- จบภพชาติ
42:54
42:54
37
ติดความสงบ [09-00]
10:43
10:43
38
ทรงฌานง่ายๆ- เป็นสหายแห่งพรหม [21-00]
25:49
25:49
39
ปฏิบัติธรรมมาทั้งหมดจุดหมายคือ- พระนิพพาน [20-00]
42:43
42:43
40
ทำความเข้าใจใน สมาธิ- ฌาน- ความสงบ [09-00]
24:41
24:41
41
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ [20-00]
57:59
57:59
42
ชี้แจงเรื่อง- พิมพ์หนังสือสวดมนต์ ชำระธรณีสงฆ์ ตอบคำถามทางบ้าน
26:57
26:57
43
ให้มีความเคยชินกับการแยกจิตแยกกาย [21-00]
27:16
27:16
44
ที่มาของคำว่าพุทธโธ กัมมัฏฐาโม
17:33
17:33
45
เรียน รู้ เห็นธรรม ละความโกรธของตนเองได้รึยัง
39:37
39:37
46
ศาสนาคือแนวทาง- ออกจากทุกข์ [20-00]
55:59
55:59
47
เอาธรรมมาเป็นเครื่องแยกแยะอะไรถูกผิด [09-00]
17:02
17:02
48
ทานเพื่อดับทุกข์ ไม่ใช่ทานเพิ่มทุกข์
16:46
16:46
49
นิทานธรรมะ
16:25
16:25

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00