LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ฟังธรรมะออนไลน์ เรื่องธรรมเทศนา ชุด21 จาก หลวงพ่อมานพ พุทธครุโต ดาวน์โหลดซีดี mp3
ธรรมเทศนา ชุด21
ดาวน์โหลด

หัวข้อ
1
บทสวดให้มี อานิสงส์เร็วต้องมีฌาน อาการปิติ
19:58
19:58
2
มรรคเป็นต้น- ผลเป็นปลาย
50:02
50:02
3
วิปลาส- คือเห็นผิดจากมรรค 8- ทำผิดจากความเป็นจริง [21-00]
16:12
16:12
4
แก่นแท้ของศาสนาคือเรื่องจิต ละความยึดมั่น ถือมั่นได้ขนาดไหน
15:50
15:50
5
กว่าจะรับพระสัทธรรมต้องผ่านความเพียรต้องสร้างบารมี มาก่อน
12:11
12:11
6
เทคนิคการสวดมนต์ สวดพระคาถา เทคนิคอุทิศบุญ เทคนิคแผ่เมตตาที่ได้ผล คือ
40:44
40:44
7
ทำความเข้าใจคำว่า- บุญ [21-00]
12:57
12:57
8
ทุกอย่างไม่เที่ยง ทุกอย่างเป็นทุกข์ สรุปแล้วหากินก็แค่ซามตาย
14:22
14:22
9
หากเราไม่เคยทำอะไรเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน จะเข้าใจ_พระนิพพาน_ได้อย่างไร.
50:35
50:35
10
จงทำจิตให้ขาวรอบปลอดแล้วจากอกุศลทั้งปวง
24:44
24:44
11
บุญไม่ได้ขึ้นอยู่- กับพิธีการ
40:40
40:40
12
รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญานมีแค่เกิด-ดับ
11:50
11:50
13
ศรัทธาและเชื่อมั่นตนเองในแนวทางปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ [21-00]
20:03
20:03
14
อันทุกข์เราควรกำหนดรู้- อยู่กับพุทโธ พุทโธ
18:30
18:30
15
เกิดมาเพื่อสร้างกรรมดี เพื่อสร้างบารมี
40:49
40:49
16
ทุกข์ โทษ ภัยแห่งการเกิดสำหรับผู้หญิง คนพิการ [20-00]
26:23
26:23
17
อย่าพากันประมาท ให้พากันภาวนามีบุญสูงสุด
21:22
21:22
18
กสิณแสงสว่าง ฌาน- อาการปิติ
14:20
14:20
19
บุญจากการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ เป็นบุญยาวนาน
43:45
43:45
20
แยกกาย แยกจิต- เอาพุทโธกำกับความคิด
24:29
24:29
21
ปฏิจจสมุปบาทหัวใจ- สำคัญทาง- แห่งการพ้นทุกขฺ์
21:25
21:25
22
ปฏิบัติที่กาย ใจ ตัวเองดีที่สุด
47:45
47:45
23
ฟังธรรมไว้เป็นสุตตะมยปัญญาเพื่อ
17:01
17:01
24
อย่าลืม!อุทิศบุญ บุญเกิดจากผู้ให้ [20-00]
40:28
40:28
25
ปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่าเอาความอยากมาเป็นอุปสรรค
21:52
21:52
26
สวดมนต์ep1
1:05
1:05
27
ทำวัตร สวดมนต์เย็น
1:09:16
1:09:16
28
ทุกข์เพราะสิ่งที่มี และทุกข์เพราะสิ่งที่ไม่มี
10:01
10:01
29
ฝึกจนจิตภาวนาเป็นเอง
43:26
43:26
30
พุทโธ ทรงฌาน สุตตะ ฝึกไว้
17:03
17:03
31
ความหมาย คำแปล- คำว่า รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญาณ
14:44
14:44
32
ที่มา..เรื่องอย่ากลัวเด็กน้อยเข้าวัด..วัฒนกุมารครั้งพุทธกาลต่ออายุ..ด้วยการสาธยายมนต์
42:51
42:51
33
บุญง่ายๆคือบุญจากการ ภาวนา รู้ลมหายใจเข้า-ออก
18:40
18:40
34
มาดูความหมาย มาทำความเข้าใจของคำว่า ไสยศาสตร์ พุทธศาสตร์
53:49
53:49
35
หลักธรรมทั้งหมด รวมอยู่ที่- จิต
18:26
18:26
36
รู้เท่าทันความรู้สึก พอใจไม่พอใจได้ ดับหมดทุกตัว
10:16
10:16
37
ตอบคำถามทางบ้าน- เรื่องการเดินจงกรม
36:18
36:18
38
ผลของกรรมเก่าฯ
51:20
51:20
39
จับจุดอุณาโลม ธรรมโอสถ
9:59
9:59
40
ทาน ศีล เนกขัมมะ สวดมนต์- ล้วนเป็นเหตุปัจจัยให้พ้นทุกข์ได้
31:51
31:51
41
บารมีแปลว่ากำลังใจ มีทานเป็นเบื้องต้น
36:52
36:52
42
พระคาถาพุทธจักรพรรดิ์
3:25
3:25
43
อย่าเชื่อที่ได้ยินได้ฟัง เชื่อได้ก็ต่อเมื่อสัมผัสด้วยตนเองแต่..
2:51
2:51
44
มองให้เห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่น.ผู้นั้นเห็นทาง.เห็นธรรม.เห็นพระพุทธเจ้า
21:22
21:22
45
ตอบคำถามทางบ้านเรื่อง- การ ทรงฌาน
21:53
21:53
46
นับถือพุทธศาสนาแบบพุทธศาสตร์
14:40
14:40
47
ประสบการ์ปฏิบัติภพภูมิโลกแห่งวิญญานมีจริง [19-00]
31:18
31:18
48
นำมรรค๘ มาปฏิบัติเป็นแนวทางแห่งการพ้นทุกข์
22:53
22:53
49
รู้อยู่กับปัจจุบัน ก็จะรู้ว่า บุญ สงบ เย็น เป็นแบบใด
13:45
13:45
50
รู้อยู่กับปัจจุบัน ก็จะรู้ว่า บุญ สงบ เย็น เป็นแบบใด
13:45
13:45

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00