LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ฟังธรรมะออนไลน์ เรื่องธรรมเทศนา ชุด24 จาก หลวงพ่อมานพ พุทธครุโต ดาวน์โหลดซีดี mp3
ธรรมเทศนา ชุด24
ดาวน์โหลด

หัวข้อ
1
ขันติ เป็นตบะอย่างยิ่งในการข่ม ข่มกิเลสทุกอย่าง
26:40
26:40
2
ความเชื่อ- ของคน
14:07
14:07
3
กราบพระให้ถึงพระธรรมกายข้างใน [21-00]
21:16
21:16
4
อยู่กับ พุทโธ!
29:39
29:39
5
รัก เกลียด กล้า กลัว เราเป็นผู้สร้างเองในสัญญาอารมณ์
45:49
45:49
6
ตัวเองพึ่งตัวเองให้พ้นทุกข์ได้ด้วยธรรมะพระพุทธเจ้า
16:52
16:52
7
จิ เจ รุ นิ ใส่ปากคนตาย
32:58
32:58
8
เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเพื่ออะไรกัน [21-00]
16:32
16:32
9
ทำความเข้าใจคำว่า บุญ
20:14
20:14
10
บุญจริงๆมันคือ ความสงบเย็นไม่ใช่ร้อนรนอยากอวดใคร
42:15
42:15
11
เข้าฌานและทรงฌาน- คนละอย่างกัน
26:32
26:32
12
สมาธิ สงบ เมื่ออยู่กับ- ปัจจุบัน
9:16
9:16
13
อาการปิติ อำนาจของสมาธิ- อุปสรรคของการเข้าฌานและการทรงฌาน
21:05
21:05
14
เน้นทรงฌานและทรงอารมณ์อันเป็นกุศล
36:44
36:44
15
ภิกษุสามเณรบวชมาแล้วมาโปรดสัตว์หรือให้สัตว์โปรด...ภิกขาจาร คือผู้ขอทาน. [20-00]
29:35
29:35
16
ตอบคำถาม- อ่านหนังสือธรรมะ- ฟังธรรม- สวดมนต์เหล่านี้อาการปิติ
26:58
26:58
17
จุดหมายเราคือจาคะไม่ผูกพันธ์กับคำสรรเสริญและนินทา [09-00]
11:09
11:09
18
อยากรู้ว่าตัวเองอยู่ในธรรมขั้นไหนให้ตรวจสอบความรู้สึกของตัวเอง.ในเรื่องต่างๆดังนี้ [20-00]
43:47
43:47
19
ดวงตาเห็นธรรมเห็นแบบใด ก็เห็นความรู้สึกของตัวเองนี้แหล่ะ
22:01
22:01
20
ธรรมะ พุทธองค์เป็นแต่เพียงผู้บอกทาง ส่วนการปฏิบัติต้องทำเอง
13:34
13:34
21
การรักษาศีลแบบไม่มีเวลา- ตั้งจิตเจตนาบางกาลบางเวลาหรือก่อนนอน [21-00]
10:58
10:58
22
แนะนำสมาธิรักษาโรค
28:26
28:26
23
ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นความจริงของทุกข์.แนวทางให้พ้นทุกข์มรรค 8 และดับทุกข์ได้
36:23
36:23
24
อายตนะนิพพาน- เห็นทุกสรรพสิ่ง แต่ ไม่มีความมีและไม่มีความเป็น [09-00]
13:55
13:55
25
คนไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมจำแต่ความผิดหรือฟังแล้วสรุปเรื่องไม่ดีของคนอื่น (20.00
36:58
36:58
26
ตอบคำถาม ปฏิบัติจิตภาวนาเอง ต้องทำอย่างไรต่อ
25:33
25:33
27
ปฏิบัติธรรม ไม่ต้องกังวลเรื่องท่าทาง
12:19
12:19
28
สาเหตุเเห่งทุกข์ กลไกของการเกิดและการดับของ ปฏิจจสมุปบาท
34:13
34:13
29
อานุภาพ ประโยชน์ ของการทรงฌานมีมาก
19:27
19:27
30
โลกสอนให้จำ ธรรมสอนให้ลืม [20-00]
45:33
45:33
31
ให้ทาน ทำบุญ เพื่อดับทุกข์ ไม่ใช่เพิ่มทุกข์
16:58
16:58
32
ฌาน ทรงฌาน จุดอุณาโลม.ลักษณะอาการปิติ..อารมณ์อันเป็นกุศล ให้เป็นเครื่องอยู่. [21-00]
25:05
25:05
33
ตายแล้วจะไปไหน- นั่งสมาธิแล้วตัวลอย
21:06
21:06
34
ปัญญาในการใช้ชีวิตประจำวัน [09-00]
10:15
10:15
35
โทษของการปรามาส- ประมาทต่อผู้อื่น [20-00]
52:09
52:09
36
อุบาสิกาน้อยแห่งตาดเค็ง
1:50
1:50
37
การปรุงแต่งของอำนาจสมาธิ [21-00]
24:24
24:24
38
ดับความพอใจตัวเดียวดับหมดโลก [09-00]
8:15
8:15
39
อารมณ์ความรู้สึกพอใจ ผูกมัดรัดตรึงสรรพสัตว์ไว้ในโลก [20-00]
42:53
42:53
40
การทำเพื่อผู้อื่นทั้งคนและสัตว์คือทางแห่งความสุข พ้นจากทุกข์อย่างแท้จริง.
40:51
40:51
41
มรรค 8 แนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์
23:11
23:11
42
อยากรู้ภูมิจิตภูมิธรรมอาศัยการสนทนา อยากรู้นิสัยที่แท้จริงต้องอยู่ร่วมกันนานๆ [20-00]
43:28
43:28
43
อย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากยังไม่พิสูจน์ #ตอบคำถามจับจุดอุณาโลมเมื่อเพ่งจนเป็นลูกแก้ว
14:46
14:46
44
เหตุแห่งการบรรลุธรรมมี 5 อย่าง [21-00]
22:39
22:39
45
ละสักกายทิฏฐิ ตัวเดียวจบ
13:37
13:37
46
วิธีจับจุดอุณาโลม อันเดียวกันกับ ศูนย์รวมพลังจิตตานุภาพเพื่อประหารกิเลส [21-00]
17:58
17:58
47
กามคุณ 5 หรือกามโทษ 6
19:14
19:14
48
สักแต่ว่ารู้ สักแต่ว่าเห็น อย่าถามหาเหตุผล
49:10
49:10
49
วิธีการละอารมณ์นิมิตสัญญาข้างในเอามาปรุงแต่งปัจจุบันส่วนมากเราอยู่ในอดีตกับอนาคต แท้จริง มันแค่เกิดฯ
33:49
33:49
50
สัญญามีอยู่แต่ไม่ทำให้เกิดอารมณ์นั่นแหละเรียกว่า _ดับ_ ไม่ปรุงแต่งต่อในสัญญา นั่นแหละ _นิพพาน
23:33
23:33

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00