LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ฟังธรรมะออนไลน์ เรื่องธรรมเทศนา ชุด25 จาก หลวงพ่อมานพ พุทธครุโต ดาวน์โหลดซีดี mp3
ธรรมเทศนา ชุด25
ดาวน์โหลด

หัวข้อ
1
ตำหนิคนอื่นยิ่งเพิ่มทุกข์แก่ตน- ยิ่งยกยิ่งหนัก
48:12
48:12
2
รักโลภโกรธหลง มาจากใจตัวเองนี้เเหละ!
14:26
14:26
3
วิธีทรงฌาน4
16:35
16:35
4
ยึดมั่นถือมั่นใน รูป กับ นาม
50:00
50:00
5
สติ!สำคัญมากเมื่ออยู่ทางโลกและทางธรรม
14:03
14:03
6
สักกายทิฏฐิ- หามาบำรุงบำเรอเป็นทาสกาย
27:47
27:47
7
ศีล5 ข้อที่5 กินใบกะท่อมผิดมั้ย
15:39
15:39
8
โลกธรรม ๘ สรรเสริญ นินทา
17:14
17:14
9
ทำลายความเชื่อที่เคยเป็นมา- เพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตาม กรรม
47:58
47:58
10
นิพพาน หลอกตัวเอง
32:51
32:51
11
สภาวะที่เกิดขึ้นจริงขณะเดินจงกรม ยืน นั่ง นอน
29:46
29:46
12
อย่าเชื่อแม้เราตถาคตว่าเป็นครูของเธอ.ต้องลงมือฝึกหัดปฏิบัติด้วยตนเอง..สะก่อน
21:02
21:02
13
ดับผัสสะ
12:37
12:37
14
หยุดความปราถนาด้วย สติ และ สมาธิ
48:01
48:01
15
การทำดีเพื่อตนเองต้องเกรงใจใคร [21-00]
15:34
15:34
16
พระธรรมวินัยภิกษุควบคุมการปฏิบัติ
19:58
19:58
17
ละสัญญา คือ ละความจำ [20-00]
47:33
47:33
18
สติ!สำคัญที่สุด
12:37
12:37
19
ตอบคำถามสวดมนต์เห็นลำไส้ [21-00]
15:15
15:15
20
เดินทางสายกลาง.มีสติตื่นรู้อยู่ในความเป็นเช่นนั้นเองของโลก_สุญญตา [20-00]
45:27
45:27
21
กระทบจริงธรรมมะภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ละอารมณ์ [09-00]
15:52
15:52
22
วิธีแก้ หลงนิมิต [20-00]
38:37
38:37
23
สมาธิแปลว่า จิตตั้งมั่น ตั้งมั่นแบบไหน [20-00]
43:49
43:49
24
วิธีแก้เครื่องเหนี่ยวรั้งการทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นคือ แค่.ไม่คิด ไม่นึก แค่รู้สึกแล้วผ่านไป
12:29
12:29
25
ความยินดีพอใจตัวเดียวทำให้สัตว์เวียนว่ายตายเกิด [09-00]
16:13
16:13
26
หัวใจพระโพธิสัตว์ [11-00]
5:46
5:46
27
อารมณ์กระทบ! [11-00]
8:59
8:59
28
มงคล 38 ใช้ชีวิตกลางๆของสัตว์โลก [20-00]
42:16
42:16
29
จิตตั้งมั่นในความสงบ ปล่อยวางในความเป็นกลาง [20-00]
37:40
37:40
30
ราคะ ตัวเดียว ผูกสัตว์ไว้ [09-00]
12:19
12:19
31
เกิดขึ้นแล้วดับทุกสรรพสิ่ง [21-00]
25:26
25:26
32
บารมีสิบเพื่อการดับทุกข์ [09-00]
21:43
21:43
33
แก่นแท้ของคำว่า บุญ [21-00]
28:02
28:02
34
ในโลกนี้เป็น เอกนาโถ สร้างได้ทั้งบุญและบาป [20-00]
49:32
49:32
35
ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ [21-00]
24:50
24:50
36
ธรรมะคือความจริงของชีวิต [20-00]
51:36
51:36
37
ระงับปวดด้วย ปิติ ฌาน
1:42
1:42
38
กฏของธรรมชาติ [20-00]
40:34
40:34
39
ความคิดเป็นที่ตั้งแห่งภพ [21-00]
41:29
41:29
40
สมาธิตั้งมั่นในอุเบกขา
3:00
3:00
41
เครื่องทดสอบปัญญา [09-00]
15:25
15:25
42
กราบพระให้ถึงพระ [09-00]
18:23
18:23
43
ความสงบทำได้ทุกกิริยาอาการ [21-00]
21:35
21:35
44
ทำกรรมเช่นใด ย่อมได้รับผลของกรรมเช่นนั้น [20-00]
51:43
51:43
45
ทำแท้งก็บรรลุธรรมได้ ยกเว้นอนันตริยกรรม [21-00]
40:50
40:50
46
ทำความเข้าใจเรื่อง สมาธิ [09-00]
17:22
17:22
47
พระมหากษัตริย์ ทรงอุปถัมภ์ค้ำชู ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา [20-00]
44:20
44:20
48
อาศัยการฝึก ดับความคิด [21-00]
11:31
11:31
49
ความจำบังความจริง สัญญาบังปัญญา [21-00]
30:15
30:15
50
บุญจริงๆคือความสงบ เย็น [09-00]
17:30
17:30
51
วัตถุต่างๆไม่สามารถดับทุกข์ได้- มรรค ๘ คือแนวทางดับทุกข์ได้ [20-00]
39:14
39:14

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00