LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ฟังธรรมะออนไลน์ เรื่องธรรมเทศนา ชุด27 จาก หลวงพ่อมานพ พุทธครุโต ดาวน์โหลดซีดี mp3
ธรรมเทศนา ชุด27
ดาวน์โหลด

หัวข้อ
1
จงทำจิตให้ขาวรอบ ปลอดจากอกุศลทั้งปวง
16:50
16:50
2
บุญ บาปอยู่ที่ใจไม่ใช่พิธีการ
48:08
48:08
3
ประโยชน์ของการทรงฌาณ
19:20
19:20
4
วิธีจับดักความคิด
32:42
32:42
5
จุดอุณาโลม ทรงฌาน ปิติ
25:13
25:13
6
นักภาวนาอย่าหลงนิมิต
19:08
19:08
7
ผู้ปฏิบัติแบบโง่ๆได้ธรรมจริงแบบไหน
27:29
27:29
8
หลวงพ่อเมตตาสอนธรรมญาติโยม [11-00]
1:15:17
1:15:17
9
วิธีปิด อบายภูมิ
45:11
45:11
10
สมถะ-วิปัสนา
22:48
22:48
11
จิตตื่น นอนไม่หลับ แก้โดย วิปัสสนา
9:23
9:23
12
พุทโธ!จับลมหายใจ ดับภพชาติ ตอน1
13:02
13:02
13
ภิกษุสามเณรบวชเพื่ออะไร ตอน3
11:28
11:28
14
อุปสรรคในการทำสมาธิขั้นสูง ตอน2
37:34
37:34
15
ทำวัตรเย็น- บทสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
59:23
59:23
16
ประสบการณ์จริงพร้อมสละตาย อยู่กับลมพุทโธ
18:50
18:50
17
แก่นแท้ของคำว่า บุญ
42:54
42:54
18
ความรู้จำทำลายตัวเองและผู้อื่นถึงขั้นสังฆเภท
33:47
33:47
19
นักปฏิบัติจริงไม่ยืนยันไม่ติดสินใคร
22:51
22:51
20
ศาสนาอยู่ได้เพราะกรรมฐาน
18:08
18:08
21
สวดมนต์ทำวัตรเย็น บทสวดมงคลสูตร- มหาสมัยสูตร
50:21
50:21
22
ทุกข์อันเกิดจากความอยากได้อยากมีอยากเป็นในความเห็นแก่ตัวตนเอง
49:14
49:14
23
คนรวยเอาเงินซื้อบุญ แต่เงินซื้อทุกข์ให้หายไม่ได้
17:33
17:33
24
ทรงฌานตัดภพชาติ
12:50
12:50
25
ประโยชน์ของการทรงฌาน
18:08
18:08
26
จุดหมายสูงสุดของกรรมฐาน๔๐คืออัปนาสมาธิ
48:59
48:59
27
ทาน ศีล สมาธิ ปัญญาอยู่ในการภาวนา
13:11
13:11
28
รากเหง้าของความเห็นแก่ตัวคือ ความอยากและยึด
19:40
19:40
29
ทุกข์เพราะปราถนาสุขในความเห็นแก่ตัวของตนเอง
19:10
19:10
30
ความบริสุทธิ์ของจิตสติกับคำบริกรรมแนบติดกัน
23:20
23:20
31
ขั้นตอนทรงฌานและอุปสรรคอย่างละเอียด
32:23
32:23
32
มิจฉาสมาธิ
12:51
12:51
33
ถ้ารักและเมตตาตัวเองจงทำเพื่อผู้อื่น ช่วง1
13:35
13:35
34
พูดถึงเรื่องบุญฤทธิ์และภาวนา ช่วง2
41:30
41:30
35
ละอัตตาตัวตนเบื้องต้น
26:42
26:42
36
ที่สุดของจิตคือ- ที่สุดของปัญญาคือ
45:35
45:35
37
มิจฉาสมาธิ(ฉบับละเอียด) ทานเพิ่มทุกข์กลับไปกินของเก่า [21-00]
20:21
20:21
38
ความลึกล้ำของการเห็นแก่ตัว
18:29
18:29
39
ปฏิบัติธรรมมองให้เห็นตัวเอง
44:17
44:17
40
มีสติ!กับพุทโธทุกอริยบทในชีวิตประจำวัน
12:39
12:39
41
ทรงฌาน องค์แห่งฌานรักษาร่างกายเราเอง
20:17
20:17
42
เน้นเจ้าของทาน
32:46
32:46
43
ความยึดมั่นในตัวกูของกู
16:15
16:15
44
ที่สุดของภาวนาคือ ญาณหยั่งรู้ด้วยสติ
42:12
42:12
45
วางความพอใจได้ มองเห็นพระนิพพาน
25:46
25:46
46
ความเห็นแก่ตัวฆ่าคนก็ได้
15:56
15:56
47
รักษาพระวินัยพระพุทธเจ้า
44:17
44:17
48
อยากสงบ ให้ทิ้งความอยาก
22:50
22:50

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00