LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ฟังธรรมะออนไลน์ เรื่องธรรมเทศนา ชุด28 จาก หลวงพ่อมานพ พุทธครุโต ดาวน์โหลดซีดี mp3
ธรรมเทศนา ชุด28
ดาวน์โหลด

หัวข้อ
1
แจ้งพระวินัยก็แจ้งในพระธรรม
23:11
23:11
2
ดับความยินดีพอใจตัวเดียวดับหมด
14:03
14:03
3
ส่งจิตออกนอก- ให้มีสติ!คิดถึงพุทโธ!
44:19
44:19
4
สมาธิขั้นอุปจาระ ฝันทั้งๆที่ยังตื่น
21:43
21:43
5
อยากรู้พระนิพพานเป็นอย่างไร ให้อยู่กับตัวเอง
33:21
33:21
6
เปรต! ยังกลัวพุทโธ!
20:17
20:17
7
หลวงพ่อเมตตาสอนธรรมกับญาติธรรม มาจากอำนาจเจริญ
44:58
44:58
8
หลวงพ่อเมตตาสอนธรรมญาติธรรมจาก ยโสธร
58:28
58:28
9
ละความพอใจตัวเดียว อย่างอื่นก็จะรู้เห็นเอง
12:12
12:12
10
หลวงพ่อเมตตาสอนธรรมกับญาติธรรมที่มาจาก กทม
14:59
14:59
11
เหตุแห่งการบรรลุธรรมมี 5 อย่าง
58:04
58:04
12
ดับเย็นมิได้ปราถนาอะไรในความรู้สึกคือนิพพาน
25:09
25:09
13
หลวงพ่ออธิอบายอุปจาระสมาธิขั้นละเอียด
44:43
44:43
14
บุญ ความหมายอย่างละเอียด
25:54
25:54
15
วิธีจับจุดอุณาโลมให้เกิดอาการปิติ
50:40
50:40
16
อารมณ์เป็นตัวบอกภพชาติ
19:53
19:53
17
ภิกษุบวชใหม่กับข้อวัตรปฏิบัติ
51:08
51:08
18
วิธีละกิเลสละอย่างไร
15:58
15:58
19
บุญใหญ่แห่งการทรงฌาน
18:37
18:37
20
หลวงพ่อเมตตาสอนธรรมกับญาติธรรมทางบ้าน
1:38:50
1:38:50
21
เน้นทรงฌาณ อาการปิติ
44:18
44:18
22
นิพพานในชาตินี้
16:03
16:03
23
คนมีบุญ
3:56
3:56
24
ดับราคะ
23:29
23:29
25
สิ้นสงสัย เมื่อเป็นเอง
33:03
33:03
26
พระอรหันต์มีอารมณ์เสพกามในเพศฆารวาสได้มั้ย
21:11
21:11
27
ทรงฌานเน้นเปิดตาและหลับตาจุดหมายคืออุเบกขาไม่มีเวทนา
18:51
18:51
28
ว่างจากสิ่งที่มีอยู่ รู้อยู่
7:13
7:13
29
พื้นฐานแห่งความสงบพร้อมวิธีขจัดอุปสรรคในสมาธิ
40:14
40:14
30
ตอบคำถาม- เริ่มต้นปฏิบัติสมาธิแบบไหน
31:01
31:01
31
หลวงพ่อเมตตาสอนธรรมกับญาติธรรมทางบ้าน
54:50
54:50
32
หลวงพ่อเมตตาสอนธรรมกับญาติธรรมทางบ้าน[ช้า]
30:07
30:07
33
ไม่เคารพธรรมมีส่วนแห่งความเป็นบ้า
26:05
26:05
34
มรรคเป็นต้นผลเป็นปลาย
19:52
19:52
35
ตายให้ได้ก่อนตาย
11:52
11:52
36
ปฏิบัติให้เห็นความทุกข์ในความยินดีพอใจตัวเดียว
13:25
13:25
37
ประโยชน์ของการทรงฌาน
30:09
30:09
38
หลวงพ่อเมตตาสอนธรรมกับญาติธรรมทางบ้าน
41:36
41:36
39
ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรม
42:52
42:52
40
ฝึกปล่อยวางความเป็นตัวตนเบื้องตน
21:08
21:08
41
ศาสนาไหนก็ทำสมาธิได้
13:20
13:20
42
วิธีประคองจิตให้ถึงสมาธิขั้นสูงสุด
21:04
21:04
43
หลวงพ่อเมตตาสอนธรรมกับญาติธรรมที่มาจากจ พิจิตร
52:17
52:17
44
ใครอยากรู้ความจริงของชีวิตให้มาศึกษาพุทธศาสนา
39:18
39:18
45
นายสรกาญเชื่อมั่นในคำสอนพระพุทธเจ้าบรรลุธรรม
45:51
45:51
46
ภพเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีอารมณ์พอใจ ไม่พอใจ
49:04
49:04
47
วิธีฝึกจิตให้สงบ
9:51
9:51
48
เป็นทุกข์เพราะของร้อน
42:42
42:42
49
สมาธิมีสติรู้อยู่ทุกขั้นตอน
24:29
24:29
50
เทคนิดหยุดเชื้อแห่งการเกิด- คือดับสัญญาอารมณ์
24:19
24:19
51
การทำสมาธิทั้งหมดเพื่อไม่ได้อะไรเลย
50:11
50:11
52
ความว่างเป็นแบบใด
22:20
22:20
53
วิหารธรรมมิใช่ของขลัง
39:57
39:57
54
อย่าทิ้งกรรมฐานนี้คือรากเหง้าของศาสนา
22:51
22:51
55
ทางสามแพร่งแก้อย่างไร
25:38
25:38
56
ยึดกับสิ่งใด ทุกข์กับสิ่งนั้น
16:58
16:58
57
สร้างบารมีไว้เพื่ออะไร
16:37
16:37
58
อ่านหนังสือ สวดมนต์ ฟังธรรมก็เป็นสมาธิ
18:18
18:18
59
อานุภาพของอานาปานสติ
48:12
48:12
60
ปล่อยวางในภาษาธรรมเป็นแบบใด
47:29
47:29
61
ศาสนาแห่งผู้รู้ความจริง
31:00
31:00
62
อยู่กับโลกโดยปราศจากเวรภัยแบบใด
19:16
19:16
63
ทำความเข้าใจระหว่างสมาธิและฌาน
45:02
45:02
64
ฟังธรรมควรฟังแบบใด
19:00
19:00
65
จิตที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้วย่อมไม่หวั่นไหว
29:00
29:00
66
ฌานเป็นเครื่องอยู่ สมาธิเป็นเครื่องกรอง
47:01
47:01
67
หลวงพ่อเมตตาสอนธรรมทางบ้าน
1:07:01
1:07:01
68
เบื่อหน่ายชีวิตเมื่อเห็นทุกข์ตามความเป็นจริง
19:56
19:56
69
พูดถึงจาคะการสละออก
20:28
20:28
70
หลวงพ่อเมตตาสอนธรรมกับญาติธรรม จ สุรินทร์
13:07
13:07
71
อยู่โดยอุเบกขา
48:06
48:06
72
เป็นแค่ผู้รู้
24:53
24:53

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00