LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ธรรมะยอดนิยม

รายการธรรมะ โรงหนัง ชุด1 โดยหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ ดาวน์โหลดซีดี mp3 หรือฟังธรรมะออนไลน์
โรงหนัง ชุด1
ฟังรายการ

1
สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ
1:02:58
1:02:58
2
สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ได้
1:02:48
1:02:48
3
สวรรค์ในหน้าที่การงาน
58:36
58:36
4
ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้
1:02:08
1:02:08
5
อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส
48:53
48:53
6
อานาปานสติสำหรับคนทั่วไป
1:03:22
1:03:22
7
อิสรภาพหรือเสรีภาพในทางธรรม
1:01:25
1:01:25
8
อุดมคติของโพธิสัตว์
58:28
58:28
9
กามารมณ์ การสมรส การสืบพันธุ์ การสืบสกุล
51:58
51:58
10
การ-นะโลก
1:03:34
1:03:34
11
การดับทุกข์เป็นหน้าที่ของทุกคน
1:00:05
1:00:05
12
การดำรงจิตไว้อย่างถูกต้อง
35:50
35:50
13
การตั้งจิตไว้ถูก
34:32
34:32
14
การงานที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก
57:41
57:41
15
การทำงานคือการปฏิบัติธรรม 1
30:38
30:38
16
การมีชีวิตด้วยจิตว่าง 2
28:58
28:58
17
การทำบุญสุนทรทานคืออะไร
1:03:40
1:03:40
18
การบวชคืออะไร
1:04:25
1:04:25
19
การบริหารธุรกิจแบบพุทธ
1:01:26
1:01:26
20
การประพฤติธรรมให้สุจริต
51:22
51:22
21
การเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง
1:00:49
1:00:49
22
การพักผ่อน
1:01:32
1:01:32
23
การมีนิพพานในชีวิตประจำวัน
58:22
58:22
24
การรับใช้ผู้อื่นเป็นลักษณะของมหาบุรุษ
39:47
39:47
25
การระลึกถึงบรรพบุรุษ
46:57
46:57
26
การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร
1:05:21
1:05:21
27
การศึกษาและการรับปริญญาในพระพุทธศาสนา
1:03:02
1:03:02
28
การสังคมคืออะไร
1:17:58
1:17:58
29
การเห็นและการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัว
33:49
33:49
30
สนทนาปัญหาบ้านเมือง
1:02:27
1:02:27
31
ความประสงค์อันแท้จริงเกี่ยวกับการจัดงานล้ออายุ
32:24
32:24
32
ความกระหายต่อธรรม_ ธัมมกามยตา
1:14:23
1:14:23
33
ความเป็นหนี้และความไม่เป็นหนี้
1:01:39
1:01:39
34
ความมีจุดหมายปลายทาง
1:25:22
1:25:22
35
ความรักดี
1:14:36
1:14:36
36
ความรักผู้อื่น
1:07:13
1:07:13
37
ความสุขแท้มีอยู่แต่ในการทำงาน
49:04
49:04
38
คุณค่าของชีวิต
1:01:03
1:01:03
39
ฆรเมสิธรรม(ฆราวาสธรรม)
1:03:25
1:03:25
40
จิตตภาวนาในพระพุทธศาสนา
41:07
41:07
41
ชีวิตคืออะไร
1:09:40
1:09:40
42
ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา
53:24
53:24
43
ทรัพย์สมบัติคืออะไร
1:01:23
1:01:23
44
ทำงานให้สนุกได้อย่างไร
53:14
53:14
45
ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์
1:03:45
1:03:45
46
ทุกข์และความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
1:02:59
1:02:59
47
ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเอง
1:03:37
1:03:37
48
ธรรมะช่วยสร้างความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง
51:10
51:10
49
ธรรมะกลับมาปัญหาหมด
57:39
57:39
50
ธรรมะกับปัญหาปากท้อง
1:01:59
1:01:59
51
ธรรมะคือหน้าที่
55:42
55:42
52
ธรรมะคืออะไร จะมีธรรมะได้อย่างไร
57:54
57:54
53
ธรรมะที่ควรรู้จักเพื่อทำงานให้สนุก
57:16
57:16
54
ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องดำเนินชีวิต
1:08:08
1:08:08
55
การทำงานให้สนุกเหมือนกับการเล่นกีฬา
59:13
59:13
56
ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ
1:02:59
1:02:59
57
บุตรที่ประเสริฐที่สุด
53:28
53:28
58
ประมวลเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับฆราวาส
1:01:20
1:01:20
59
ประโยชน์ของการทำวัตรสวดมนต์
22:14
22:14
60
เป้าหมายของชีวิต
50:53
50:53
61
ผัสสะเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักและควบคุม
1:02:32
1:02:32
62
ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก
46:36
46:36
63
หน้าที่กับคุณธรรม
41:55
41:55
64
พ่อแม่สมบูรณ์แบบ
1:03:51
1:03:51
65
พึ่งตน พึ่งธรรม
1:00:23
1:00:23
66
หน้าที่ของพุทธบริษัท
1:00:42
1:00:42
67
แม่,พระคุณของแม่
57:27
57:27
68
หลักพื้นฐานการมีธรรมะและการบำเพ็ญหน้าที่
47:25
47:25
69
โลกพระศรีอาริย์อยู่แค่ปลายจมูก
1:03:37
1:03:37
70
โลกอื่น
53:16
53:16
71
วิธีทำสมาธิเบื้องต้น
59:51
59:51
72
วิเวกเป็นสิ่งที่ควรรู้จักและควรมี
59:10
59:10
73
เศรษฐกิจคืออะไร
1:05:04
1:05:04
74
สติและการฝึกสติ
1:03:18
1:03:18
75
สนทนาเรื่อง ธรรม คำเดียว
1:00:50
1:00:50
76
สมาธิภาวนาในพุทธศาสนา
57:59
57:59
77
สมาธิและการพัฒนาของระบบสมาธิ
57:53
57:53
78
ส่วนประกอบและโครงสร้างของชีวิต
1:01:39
1:01:39
79
สวรรค์ในทุกอิริยาบถ
53:55
53:55
80
สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาในฐานะเป็นหัวใจของพระพุทธศาสน
53:53
53:53
81
สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร
1:10:03
1:10:03

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00