LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ฟังธรรมะออนไลน์ เรื่องสวนสันติธรรม82 จาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ดาวน์โหลดซีดี mp3
สวนสันติธรรม82
ดาวน์โหลด

หัวข้อ
1
ก่อนลงมือปฏิบัติ ระวังความคิดของตัวเอง
32:16
32:16
2
ภาวนาเพื่อความหลุดพ้น
31:48
31:48
3
มีปัญญา ถึงจะเห็นทันกิเลส
1:01:02
1:01:02
4
อ่านจิตตนเอง
33:57
33:57
5
พึ่งตนเอง
45:09
45:09
6
เรียนความจริงจากของจริง
26:01
26:01
7
รู้ทุกข์แจ่มแจ้ง
50:16
50:16
8
ครูบาอาจารย์
35:06
35:06
9
หน้าที่คือเจริญสติปัฏฐาน
48:29
48:29
10
นิมิต วิปัสสนูปกิเลส
32:32
32:32
11
สมาธิ ปัญญา
48:34
48:34
12
ชั่วต้องละ ดีต้องเจริญ
30:05
30:05
13
ค่อยๆ ภาวนา จะเห็นพัฒนาการของตัวเอง
56:04
56:04
14
ฤทธิ์ที่สำคัญ คือฤทธิ์ที่ล้างกิเลสได้
27:42
27:42
15
ดูจิตได้ให้ดูจิต ดูจิตไม่ได้ให้ดูกาย
23:04
23:04
16
วิสุทธิ 7
30:30
30:30
17
ศิลปะของการปฏิบัติ
25:10
25:10
18
การปฏิบัติไม่ยาก
36:00
36:00
19
สมาธิที่ถูกต้อง
1:05:14
1:05:14
20
การพ้นทุกข์สิ้นเชิง
1:13:28
1:13:28
21
ความดีสูงสุดคือการเจริญปัญญา
59:04
59:04
22
ภาพรวมของการปฏิบัติ
1:20:42
1:20:42
23
เรียนรู้ความจริงของกาย ของจิตใจให้ได้
31:03
31:03
24
สะสมอินทรีย์ให้แก่กล้า
26:23
26:23
25
วิปัสสนา ต้องเห็นสภาวะ
24:56
24:56
26
ตายไปไม่ตกต่ำ
33:25
33:25
27
ลงทุนให้กับชีวิตตัวเอง
1:26:52
1:26:52
28
พัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้นไป
31:36
31:36
29
ให้จิตได้เรียนรู้
53:48
53:48
30
รู้สึกตัวให้ต่อเนื่อง
16:36
16:36
31
รวมการปฏิบัตเข้าในชีวิตจริงให้ได้
33:57
33:57
32
รู้สึกกาย รู้สึกใจ
30:51
30:51
33
เรียนรู้ลงที่จิต
32:50
32:50
34
อยากได้ธรรมะ ต้องทำเหตุ
43:47
43:47
35
ความยากของการปฏิบัติ
33:36
33:36
36
หน้าที่ต่อทุกข์ไม่ใช่การละ แต่คือการรู้
31:58
31:58
37
ความเป็นกลางสำคัญมาก
44:35
44:35

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00