LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ธรรมะยอดนิยม

รายการธรรมะ ประวัติหลวงปู่เปลี่ยน โดยหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ดาวน์โหลดซีดี mp3 หรือฟังธรรมะออนไลน์
ประวัติหลวงปู่เปลี่ยน
ฟังรายการ

1
ประวัติพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
1:29:49
1:29:49
2
สวดมนต์-ทำวัตรเช้า วัดอรัญญวิเวก ( ต้นฉบับ )
24:33
24:33
3
สวดมนต์ ทำวัตรเย็น วัดอรัญญวิเวก (ต้นฉบับ)
30:35
30:35

รายการธรรมะ หลักธรรมเพื่อความสุข โดยหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ดาวน์โหลดซีดี mp3 หรือฟังธรรมะออนไลน์
หลักธรรมเพื่อความสุข
ฟังรายการ

1
ชาติปิ ทุกฺขา ความเกิดเป็นทุกข์
49:24
49:24
2
การเกิด ดับ กับธัมมจักรฯ
47:08
47:08
3
สัตว์โลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของ ๆ ตน
37:31
37:31
4
การเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดตามอำนาจของกรรม
40:05
40:05
5
การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร
45:10
45:10
6
สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง
43:50
43:50
7
บุคคลที่รู้แจ้งเท่านั้นจึงรู้ว่าขันธ์ 5 เป็นภาระหนักจริง
42:31
42:31
8
พิจารณารูปขันธ์นี้ให้เข้าใจตามเป็นจริง
45:48
45:48
9
เพราะรู้จักทุกข์ จึงอยากพ้นทุกข์
45:04
45:04
10
การค้นคว้าหาเหตุแห่งทุกข์
36:56
36:56
11
การศึกษาสัจธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
44:04
44:04
12
ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่
45:13
45:13
13
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
46:18
46:18
14
บูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นมงคลอันยิ่ง
43:46
43:46
15
ผู้ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม 8
46:08
46:08
16
ผู้ชนะตนได้แล เป็นเลิศในโลก
45:10
45:10
17
อริยสัจ - ความจริง 4 ประการ
43:36
43:36
18
ศีล สมาธิ ปัญญา มรรค 8 ประการ
1:00:44
1:00:44
19
สร้างหลักฐานให้ชีวิตด้วย ทาน ศีล ภาวนา
48:58
48:58
20
อายตนะ 12 เป็นของร้อน
43:59
43:59
21
ตัณหายิ่งกว่าแม่น้ำ
50:01
50:01
22
วิราคะธรรม นำความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดในขันธ์ 5
50:59
50:59
23
การปฏิบัติบูชาเป็นมงคลอันเลิศ
44:50
44:50
24
ความสำคัญของอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา
45:34
45:34
25
ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม
39:31
39:31
26
พึงเลือกกรรมฐานให้ถูกจริต
44:31
44:31
27
การปฏิบัติธรรมพึงให้เป็นไปตามลำดับ
40:32
40:32
28
อาการของจิตที่สงบแต่ละขั้นตอน
39:17
39:17
29
อุบายทำใจให้สงบเป็นสมาธิ
45:36
45:36
30
การฝึกปฏิบัติสมาธิอย่างกระทัดรัด
1:01:26
1:01:26
31
ฝึกใจให้มีสมาธิพลัง - ปัญญาพลัง
41:19
41:19
32
การปฏิบัติภาวนาเพื่อหาเหตุแห่งทุกข์
41:37
41:37
33
การปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์
45:39
45:39
34
การระลึกถึงมรณานุสสติเพื่อเตรียมใจไม่ให้ประมาท
31:43
31:43
35
ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย
37:03
37:03
36
ผู้ไม่ประมาทอยู่ย่อมพ้นจากการกลัวความตาย
27:45
27:45
37
ให้กลัวการเกิด อย่ากลัวการตาย
43:57
43:57
38
คนเราเกิดมา ตายแล้วไปไหน
44:12
44:12

รายการธรรมะ สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ดาวน์โหลดซีดี mp3 หรือฟังธรรมะออนไลน์
สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ฟังรายการ

1
เริ่มต้นภาวนาสมถะกัมมัฏฐาน
41:10
41:10
2
ธัมจักกับปวัตนสูตร 2521
38:31
38:31
3
ปัจจยาการ 12 ประการ
53:28
53:28
4
เริ่มต้นภาวนา
44:24
44:24
5
ความเพียรฝึกสติปัญญาทำสมาธิ
53:05
53:05
6
เมตตาพรหมวิหาร 4
30:51
30:51
7
ความเพียร 4
30:42
30:42
8
ทำความเพียรภาวนาเพราะอะไรจิตใจจึงไม่สงบ
30:40
30:40
9
การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของเกิดได้ยาก
30:22
30:22
10
ความงามสามอย่างเป็นเครื่องประดับของมนุษย์
29:53
29:53
11
ขันติ ความอดทน
26:50
26:50
12
วิปัสสนาญาณ 10 ประการ
1:01:31
1:01:31
13
แสวงหาทรัพย์ที่มีแก่นสารคือ อริยทรัพย์
58:52
58:52
14
สัปปุริสธรรม
1:07:17
1:07:17
15
อโศกํ นาม ไม่มีความโศกเศร้า
42:56
42:56
16
ขันธ์ 5 เป็นภาระหนัก
45:53
45:53
17
ความเพียรในองค์มรรค เนื่องในวันเข้าพรรษา
30:56
30:56
18
ล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
30:11
30:11
19
การทำสมาธิเริ่มต้นจนถึงความสงบ
30:36
30:36
20
สัมมาสังกัปโป(ความดำริชอบ)
41:07
41:07
21
การทำบุญทอดกฐิน และอานิสงค์
54:48
54:48
22
รูปไม่ใช่ตัวตน
30:48
30:48
23
พรหมวิหาร 4
1:00:23
1:00:23
24
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรคโดยย่อ
43:04
43:04
25
การเริ่มต้นภาวนาสมถกัมมัฏฐาน
46:35
46:35
26
การขาดสติมีโทษ มีสติมีประโยชน์
42:21
42:21
27
ความโกรธไม่ดี ใครฆ่าความโกรธได้มีความสุข
1:17:56
1:17:56
28
อสุภะกัมมัฏฐานแก้ราคะจริต
45:50
45:50
29
การไม่ทำบาปทั้งปวง ยังกุศลให้ถึงพร้อม ทำจิตให้ผ่องแผ้ว
45:53
45:53
30
ใครไม่รักษาศีลมีโทษมีทุกข์
30:53
30:53
31
ใครรักษาศีลได้มีความสุข
28:31
28:31
32
ทาน ศีล ภาวนา
33:51
33:51
33
ที่พึ่งในโลกนี้และโลกหน้า
44:49
44:49
34
การฝึกสติและอุบายทำสมาธิ
1:01:08
1:01:08
35
การสนทนาธรรมและฟังธรรมเป็นมงคล
30:13
30:13
36
อายตนะภายนอก ภายในพิจารณาเพื่อรู้ตามความเป็นจริง
30:41
30:41
37
มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห
59:27
59:27
38
ความประมาทไม่ดี ความไม่ประมาทเป็นความดี
30:33
30:33
39
ความเพียรเพื่อพ้นทุกข์
22:54
22:54
40
การตั้งตนไว้ชอบเพื่อประกอบคุณงามความดี
45:44
45:44
41
การตั้งตนไว้ชอบ
30:39
30:39
42
ธมฺโมปทีโป พระธรรมเหมือนดวงประทีป
44:51
44:51
43
เทศนาเนื่องในวันออกพรรษา
30:40
30:40
44
อายตนะ 12
1:01:28
1:01:28
45
การเอาชนะตนเอง
58:45
58:45
46
สิ่งที่ควรบูชา และสิ่งที่ไม่ควรบูชา
1:01:23
1:01:23

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00