LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ฟังธรรมะออนไลน์ เรื่องสวนสันติธรรม78 จาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ดาวน์โหลดซีดี mp3
สวนสันติธรรม78
ดาวน์โหลด

หัวข้อ
1
การรู้ทุกข์ คือเรื่องสำคัญที่สุด
1:36:02
1:36:02
2
ฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ที่แท้จริง
33:15
33:15
3
ยากที่สุด ตรงทำจิตให้ถูก
44:34
44:34
4
หัดทำสมาธิ
33:44
33:44
5
เรียนธรรมะ ต้องหัดรู้จักสภาวะ
52:04
52:04
6
วิธีพ้นกิเลส
29:57
29:57
7
รู้ของจริง ดูจนรู้แจ้ง
31:26
31:26
8
การปฏิบัติไม่เบียดบังการทำงาน
21:57
21:57
9
ดูจิตไม่ได้ให้ดูกาย
32:44
32:44
10
มิจฉาสมาธิ
52:05
52:05
11
ปฏิบัติธรรม จนใจยอมรับความจริง
33:08
33:08
12
ใจที่ฝึกแล้ว ไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อม
43:05
43:05
13
หัวใจของการปฏิบัติ อยู่ในชีวิตประจำวัน
35:25
35:25
14
หลักของวิปัสสนา
49:04
49:04
15
ธรรมะเรียนแล้วต้องเอาไปทำ
32:42
32:42
16
ทำกรรมฐาน ไม่ได้ฝึกเพื่อให้จิตสงบ
43:10
43:10
17
สติทำให้อินทรีย์สมดุล
28:50
28:50
18
ชีวิตนี้แตกดับง่าย
38:24
38:24
19
พายเรือทวนน้ำ
28:51
28:51
20
บุญใหญ่ หรือว่าบุญเล็กน้อย
45:04
45:04
21
ฝึกจิตให้ถูก แล้วกรรมฐานจะง่าย
21:08
21:08
22
ภาวนาไม่เลิกไม่ละ
31:03
31:03
23
วิหารธรรม
51:04
51:04
24
จิตออกนอก
32:57
32:57
25
จิตผู้รู้
52:57
52:57
26
เหตุกับผลต้องตรงกัน
31:03
31:03
27
ไม่ทำ ไม่มีวันเข้าใจ
47:36
47:36
28
ทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิต
31:12
31:12
29
สู้เอา ในยุคพระพุทธเจ้าองค์นี้
54:46
54:46
30
เตรียมใจให้พร้อมเจริญปัญญา
33:03
33:03
31
การปฏิบัติคือการเรียนรู้ตัวเอง
48:51
48:51
32
ทุกข์ให้รู้ สมุทัยให้ละ
30:05
30:05
33
หยุดเมื่อไร จิตจะพลิกไปเรียนสิ่งที่ผิดอีก
52:12
52:12
34
ความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติ
1:32:14
1:32:14
35
ภาพรวมของการปฏิบัติ
28:16
28:16
36
พื้นจิตกับจิตปัจจุบัน
1:02:39
1:02:39

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00